Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 21 september 2004

 

REGELING  TAAKSTELLING  SLUITENDE  AANPAK  WW  2002

Vervallen
m.i.v. 22 september 2004
(art. VIII,i Si04)

 
 
18 januari 2001, Stcrt. 2002, 228
Inwerkingtreding: 28 november 2002
(T.a.v. art. 4:3 Tbsaw)

 

 

 

 
REGELING houdende vaststelling van het aantal uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder waarvoor in 2002 een traject dient te worden vastgesteld in het kader van de sluitende  aanpak WW

18 november 2002/nr. SV/R&S/2002/73173
Directie Sociale Verzekeringen

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Taakstelling Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt in 2002 voor ten minste 23 000 uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW binnen twaalf maanden na het intreden van de werkloosheid een traject vast gericht op inschakeling in het arbeidsproces.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 

Art. 3. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taakstelling sluitende aanpak WW 2002.

 

 

     Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

's-Gravenhage, 18 november 2002.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.

 

 

 

TOELICHTING
[18 november 2002]

 

     Het kabinet heeft zich voorgenomen uiterlijk in het jaar 2003 een sluitende aanpak voor nieuwe volwassen werkzoekenden te realiseren. De uitvoering van de sluitende aanpak voor personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) geschiedt onder verantwoordelijkheid van het  Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de minister) bepaalt op grond van artikel 4, derde lid, van het Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW jaarlijks het aantal uitkeringsgerechtigden voor wie het UWV binnen twaalf maanden na het intreden van de werkloosheid een traject gericht op inschakeling in het arbeidsproces moet vaststellen. In dit verband wordt onder het vaststellen van een traject verstaan het goedkeuren van een door een reďntegratiebedrijf ingediend individueel trajectplan door het UWV, waardoor de uitkeringsgerechtigde in staat wordt gesteld deel te nemen aan activiteiten die bijdragen tot inschakeling in het arbeidsproces. De hiervoor aan het reďntegratiebedrijf verschuldigde bedragen, alsmede de kosten voor de uitvoering van het Tijdelijke besluit sluitende aanpak WW, komen ten laste van het op grond van artikel 130, tweede lid, van de WW door de minister vastgestelde budget.
     De taakstelling is gebaseerd op de voor het jaar 2002 geraamde inverdieneffecten van de sluitende aanpak en op de voor dat jaar beschikbare additionele middelen, alsmede op een raming van de gemiddelde kosten per traject. Voor de realisatie van de taakstelling is in 2002 naar verwachting €|85,9 mln beschikbaar. Dit betreft €|34,0 mln aan inverdieneffecten, €|12,0 miljoen aan premiegelden uit het AWf en Ufo en een rijksbijdrage van €|39,9 miljoen. Met behulp van deze middelen krijgt het UWV tot taak om in 2002 voor ten minste 23 000 uitkeringsgerechtigden van 23 jaar of ouder binnen twaalf maanden na het intreden van de werkloosheid een traject vast te stellen. De taakstelling voor het jaar 2002 heeft ook betrekking op overheidswerknemers die op of na 1 januari 2001 werkloos zijn geworden.

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x