Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
22-09-2004   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 180 Stcrt. 2004, 180

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2004, Directie Wetgeving Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/04/59941, houdende intrekking van diverse uitgewerkte SZW-regelingen (SZW-intrekkingsregeling 2004)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor zover het betreft artikel VII, onderdeel a, b, c en d, artikel VIII, onderdeel j en s, artikel XIV, onderdeel j, artikel XIX, artikel XXII, artikel XXVIII, onderdeel b, artikel XXXII en artikel XXXIII;
     Handelende in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Verkeer en Waterstaat en van Defensie, voor zover het betreft artikel XVIII, onderdeel a;
     Handelende in overeenstemming met de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor zover het betreft artikel XXXV;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor zover het betreft artikel XXVIII, onderdeel b;
     Gelet op de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, de Arbeidsvoorzieningswet 1996, de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1994, 957), de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Kaderwet SZW-subsidies, de Wet van 29 december 1982 tot beperking van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal socialeverzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1983 (Stb. 1982, 749), de Wet tot beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal socialeverzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1982 (Stb. 1982, 372), de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet financiering volksverzekeringen, artikel III, tweede lid, van de Wet van 29 december 1982 (Stb. 1982, 737), de Wet wijziging financieringsstructuur AKW (Stb. 1988, 631), de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen, de Tijdelijke verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening, de Wet van 31 mei 1956, houdende wijziging van de Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid (Stb. 1956, 297), de Wet van 21 december 1995 tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) (Stb. 1995, 691), de Wet overgangsregeling Ziektewet, de Toeslagenwet, de Wet loonkostenreductie op minimumloonniveau, de Wet voorzieningen gehandicapten, de Wet sociale werkvoorziening, de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen, de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet van 9 april 1959, houdende een interimregeling inzake beperking van samenloop van pensioenen en uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet met renten en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwetten, bijslagen op die renten en uitkeringen en toeslagen op renten krachtens de Invaliditeitswet (Stb. 1959, 338), de Wet op de loonvorming, de Kaderwet adviescolleges, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, het Besluit stralingsbescherming, de Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers, het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw en het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet;

     Besluiten:

 

 

§ 1.  Intrekking regelingen

 

Art. I. Arbeidsvoorzieningswet 1996
De Regeling informatie Arbeidsvoorziening wordt ingetrokken.

 

Art. II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies
De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 1992, nr. SZ/FEBO/92/1452, houdende vaststelling van de premiepercentages AOW, AWW en AAW en het fictieve premiepercentage AAW per 1 januari 1993 (Stcrt. 1992, 251), wordt ingetrokken.

 

Art. III. Wet financiering volksverzekeringen
De volgende regelingen worden ingetrokken:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.