Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 16 mei 2007

 

BELEIDSREGEL  AFBAKENING  MAATREGEL  EN  BOETE

Vervallen
m.i.v. 17 mei 2007
(art. 11 Bbwn)

 
 

22 april 1998, Stcrt. 1998, 89
Inwerkingtreding: 1 augustus 1998
(T.a.v. artt. 25 WW, 49 ZW, 80 WAO, 70 WAZ, 62 Wajong en 12 TW)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 25 van de Werkloosheidswet, 49 van de Ziektewet, 80 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 70 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 62 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 12 van de Toeslagenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van de afbakening van de maatregel en de boete een beleid zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
De circulaire van het Tica C 96.01 van 21 februari 1996 inzake afbakening maatregel en boete wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel afbakening maatregel en boete.

 

 

     Dit besluit zal (met de bijlage) in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 22 april 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

1. Inleiding


     Met de Wet Boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Wet BMT) werd de administratieve boete geïntroduceerd. Dit maakt het noodzakelijk om een afbakening vast te stellen tussen overtredingen die vallen onder de boete dan wel de maatregel. Voor wat betreft de voorbereiding en de vaststelling van de beslissing heeft het grote consequenties of een boete of een maatregel wordt opgelegd, zodat een nauwkeurige afbakening tussen de overtredingen die onder de boete dan wel de maatregel vallen van groot belang is.
     Deze beleidsregel vervangt de circulaire van het Tica C 96.02 van 21 februari 1996, welke wordt ingetrokken. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 augustus 1998.

 

2. Wettelijk kader


     De inlichtingenplicht is als volgt geformuleerd in artikel 25 van de WW: "De werknemer is verplicht aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] op zijn verzoek of onverwijld uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden mede te delen waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering, het geldend maken van het recht op uitkering, de hoogte of de duur van de uitkering, of het bedrag van de uitkering dat aan de werknemer wordt betaald." De artikelen 49 van de ZW, 80 van de WAO, 70 van de WAZ, 62 van de Wajong en 12 van de TW bevatten een gelijksoortige bepaling.
     Niet-nakoming van de inlichtingenplicht leidt tot een boete (eerste lid van de artikelen 27a van de WW, 45a van de ZW, 29a van de WAO, 48 van de WAZ, 40 van de Wajong en 14a van de TW) en overtreding van de overige voorschriften tot een maatregel (artikel 27, derde lid, van de WW, 45, eerste lid, van de ZW, 45 en 46 van de WAZ, 37 en 38 van de Wajong, 25 en 28 van de WAO en 14, eerste lid, van de TW). Ter zake van de afbakening zijn nog de volgende artikelen van belang.
     Artikel 27, derde lid, van de WW, luidt: "Indien de werknemer een verplichting, hem op grond van artikel 24 (....) opgelegd, (....) niet of niet behoorlijk is nagekomen, dan wel de verplichting, bedoeld in artikel 25 (= inlichtingenplicht), niet binnen een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen, weigert het Landelijk instituut sociale verzekeringen de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk." Dit artikel houdt in dat, als de inlichtingenplicht niet binnen de door de uitvoeringsinstelling gestelde termijn - het betreft dus inlichtingen op verzoek - wordt nagekomen, een maatregel wordt opgelegd. De artikelen 45, eerste lid, onderdeel i, van de ZW, 28, eerste lid, onderdeel d, van de WAO, 46, onderdeel d, van de WAZ, 38, onderdeel d, van de Wajong en 14, eerste lid, van de TW bevatten een overeenkomstige bepaling.
     Artikel 27, zesde lid, WW geeft een samenloopbepaling: "Het opleggen van een maatregel blijft achterwege indien voor dezelfde gedraging een boete als bedoeld in artikel 27a wordt opgelegd." De artikelen 45, zesde lid, van de ZW, 29, derde lid, van de WAO, 47, derde lid, van de WAZ, 39, derde lid, van de Wajong en 14, vierde lid, van de TW bevatten een overeenkomstige bepaling.

 

3. Indeling van overtredingen


     De in het vorenstaande genoemde bepalingen geven de volgende indeling van overtredingen met de bijbehorende boete of maatregel:
- verstrekking van onjuiste inlichtingen of het verzwijgen van relevante informatie leidt tot een boete;
- niet onverwijld voldoen aan de spontane inlichtingenplicht leidt tot een boete;
- niet tijdig voldoen aan het op verzoek verstrekken van inlichtingen leidt tot een maatregel (bijvoorbeeld te laat inleveren werkbriefje WW, vragenformulier WAO).
     Deze indeling wordt in het navolgende toegelicht.


3.1. Verstrekking van onjuiste inlichtingen of het verzwijgen van relevante informatie leidt tot een boete

     Dit houdt in dat in alle gevallen dat onjuiste inlichtingen worden verstrekt of relevante informatie wordt verzwegen, of dit nu de spontane inlichtingenplicht betreft of inlichtingen op verzoek, door middel van werkbriefjes, vragenformulieren e.d., een boete wordt opgelegd.


3.2. Niet onverwijld voldoen aan de spontane inlichtingenplicht leidt tot een boete

     De inlichtingenplicht legt de belanghebbende de verplichting op om "onverwijld uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden mede te delen" zoals genoemd in de artikelen 25 van de WW, 49 van de ZW, 80 van de WAO, 70 van de WAZ, 62 van de Wajong en 12 van de TW.
     Het niet nakomen van deze spontane inlichtingenplicht leidt tot een boete. Het begrip "onverwijld" wordt met deze beleidsregel geconcretiseerd door een termijn vast te stellen waarbinnen de spontane inlichtingenplicht nagekomen dient te worden (zie hoofdstuk 4). Dit bevordert de rechtszekerheid voor de belanghebbende en een uniforme uitvoeringspraktijk. Bij overschrijding van de termijn wordt een boete opgelegd.


3.3. Niet tijdig voldoen aan het op verzoek verstrekken van inlichtingen leidt tot een maatregel (bijvoorbeeld te laat inleveren werkbriefje WW, vragenformulier WAO).

     Indien informatie, op verzoek van de uitvoeringsinstelling, juist maar te laat wordt geleverd, is vanaf het moment dat de informatie ontvangen is geen sprake meer van overtreding van de inlichtingenplicht: de informatie is immers geleverd. Dan zijn wel artikel 27, derde lid, van de WW of de gelijksoortige bepalingen overtreden (termijnoverschrijding). Dit verplicht de uitvoeringsinstelling tot het opleggen van een maatregel.
     Indien een juist ingevuld formulier (bijvoorbeeld werkbriefje WW, vragenformulier WAO, vragenformulier ZW) te laat wordt ingeleverd, kan dit in twee situaties worden onderscheiden:
a. Het formulier bevat geen informatie die van invloed is op het recht op uitkering. In dit geval is alleen sprake van overtreding van een ordevoorschrift: het te laat inleveren van een werkbriefje; de uitvoeringsinstelling is geen relevante informatie onthouden. Een boete is dus niet aan de orde; er wordt een maatregel opgelegd.
b. Het formulier bevat wél relevante informatie en wordt te laat ingeleverd bij de uitvoeringsinstelling. De vraag kan worden gesteld of met een boete of een maatregel moet worden gereageerd aangezien relevante informatie de uitvoeringsinstelling te laat bereikt. Aangezien ook in deze situatie sprake is van overtreding van een ordevoorschrift, namelijk overschrijding van een termijn, is een maatregel aangewezen. Dit is geregeld in artikel 27, derde lid, van de WW en gelijksoortige bepalingen. Dit betreft overtreding van het op verzoek leveren van informatie welke uiteindelijk juist maar te laat binnenkomt.
     Uiteraard is het in geval b) mogelijk dat de termijn die geldt voor de spontane inlichtingenplicht tevens is overschreden, zodat naast een maatregel een boete wordt opgelegd.
     Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij de WAO-gerechtigde die een werkhervatting na twee maanden meldt via het vragenformulier. Als het vragenformulier te laat wordt ingeleverd worden een boete (wegens het niet binnen de gestelde termijn nakomen van de spontane inlichtingenplicht) én een maatregel (wegens het te laat inleveren van het vragenformulier) opgelegd. Als het vragenformulier tijdig retour wordt gezonden is er sprake van het niet onverwijld uit eigen beweging mededelen van relevante feiten en omstandigheden hetgeen leidt tot een boete.
     Het vorenstaande kan in een schema worden weergegeven.

Overtredingxxxxxxxxxxxxx Spontane informatie Informatie op verzoek
Verzwegen inlichtingen: boete boete
Onjuiste inlichtingen: boete boete
Te laat inlichtingen geven: boete maatregel

 

4. Termijnen spontane inlichtingenplicht


     In het navolgende wordt per wet aangegeven op welke feiten en omstandigheden de spontane inlichtingenplicht betrekking heeft en wordt vermeld op welk moment de termijn ingaat. Tenzij anders vermeld, geldt een termijn van één week.


4.1. WAO, WAZ en Wajong

- Het aanvangen, uitbreiden of beëindigen van betaalde werkzaamheden of werkzaamheden als zelfstandige.
Aanvang termijn: de dag waarop de werkzaamheden worden aangevangen, uitgebreid of beëindigd.
- Het ontvangen van respectievelijk de verhoging of verlaging van inkomsten uit arbeid.
Aanvang termijn: de dag waarop het ontvangen respectievelijk de verhoging of verlaging van inkomsten uit arbeid ingaat.
- De toekenning, heropening, verhoging, verlaging of beëindiging van andere uitkeringen.
Aanvang termijn: de dag waarop de schriftelijke mededeling is ontvangen dat andere uitkeringen zijn toegekend, heropend, verhoogd, verlaagd of beëindigd.
- Een verandering in de gezondheidstoestand waarvan de belanghebbende redelijkerwijs duidelijk is dat zij van invloed zou kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of het bedrag dat daarvan wordt uitbetaald.
Aanvang termijn: de dag waarop aan de verzekerde bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dat er sprake is van een dergelijke verandering in de gezondheidstoestand.
- Alle overige feiten of omstandigheden waarvan het redelijkerwijs duidelijk is dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of het bedrag dat daarvan wordt uitbetaald.
Aanvang termijn: de dag waarop aan de uitkeringsgerechtigde, diens wettelijk vertegenwoordiger, alsmede de instelling aan welke de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt uitbetaald, bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dat er sprake is van dergelijke feiten of omstandigheden.


4.2. ZW

- Het melden van loon, inkomsten uit arbeid anders dan in dienstbetrekking of ouderdomspensioen.
Aanvang termijn: de dag waarop het genieten van deze inkomsten, de verhoging of verlaging daarvan ingaat. Er geldt een termijn van één week.
- Het verrichten van andere arbeid dan zijn eigen arbeid.
Aanvang termijn: de dag waarop de arbeid wordt aangevangen, uitgebreid of beëindigd. Er geldt een termijn van 24 uur.
- Alle overige feiten en omstandigheden waarvan het redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op ziekengeld.
Aanvang termijn: de dag waarop aan de verzekerde bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dat er sprake is van dergelijke feiten of omstandigheden.


4.3. WW

- Alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering, het geldend maken van het recht op uitkering, de hoogte of de duur van de uitkering, of het bedrag van de uitkering dat aan de werknemer wordt betaald.
Aanvang termijn: de dag waarop aan de werknemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dat er sprake is van dergelijke feiten of omstandigheden. Er geldt een termijn van één week. Indien de werknemer echter dergelijke feiten en omstandigheden niet spontaan meldt maar juist vermeldt op het werkbriefje, wordt geen boete opgelegd aangezien iedere verwijtbaarheid ontbreekt.


4.4. TW

- Alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op toeslag, de hoogte van de toeslag, het geldend maken van het recht op toeslag of op het bedrag van de toeslag dat wordt betaald.
Aanvang termijn: de dag waarop aan degene die aanspraak maakt op toeslag, zijn echtgenoot, zijn wettelijk vertegenwoordiger of de instelling aan welke de toeslag wordt uitbetaald, bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn dat er sprake is van dergelijke feiten of omstandigheden.
     Er geldt een termijn van één week. Indien echter sprake is van een WW- in combinatie met een TW-uitkering en de werknemer dergelijke feiten en omstandigheden niet spontaan meldt maar wel juist vermeldt op het werkbriefje, wordt geen boete opgelegd wegens het ontbreken van iedere verwijtbaarheid.


4.5. Afwijkende termijnen

     Indien een persoon, ter nakoming van de spontane inlichtingenplicht, per post informatie verzendt aan de uitvoeringsinstelling vanuit het buitenland, is de datum van verzending bepalend voor de beoordeling of de spontane inlichtingenplicht binnen de betreffende termijn is nagekomen. Hierdoor heeft een vertraagde postbezorging vanuit het buitenland niet tot gevolg dat een boete wordt opgelegd.
     Indien de persoon die in de Rijn- en binnenvaart aan boord woont, ter nakoming van de spontane inlichtingenplicht schriftelijk informatie aan de uitvoeringsinstelling verstrekt, geldt een termijn van vier weken ter voldoening aan de spontane inlichtingenplicht. Deze personen hebben meestal een postadres aan de wal zodat het niet altijd mogelijk is om aan de termijn van één week te voldoen.

 

5. Samenloop van overtredingen


     Uit strafrechtbeginselen volgt dat op één gedraging met één sanctie wordt gereageerd. Artikel 27, zesde lid, van de WW en gelijksoortige artikelen bepalen dat, indien één gedraging zowel tot een boete- als een maatregeloplegging kan leiden, de boete prevaleert.
     Bij meerdere overtredingen is het wel mogelijk om zowel een boete als een maatregel op te leggen. Bijvoorbeeld een onjuist ingevuld formulier wordt te laat ingeleverd. Dit geeft een boete en een maatregel.
     Indien een WAO-gerechtigde een relevant feit moet melden, bijvoorbeeld werkhervatting, en dit niet onverwijld spontaan meldt, leidt dit tot een boete. Indien hij echter tevens een vragenformulier toegezonden krijgt en de werkhervatting hierop niet meldt, leidt dit niet tot nogmaals een boete aangezien beide overtredingen uit dezelfde gedraging voortkomen, namelijk het niet melden van de werkhervatting. Indien deze WAO-gerechtigde echter het vragenformulier juist ingevuld maar te laat terugzendt, krijgt hij een boete wegens overtreding van de spontane inlichtingenplicht en een maatregel wegens het niet binnen de gestelde termijn indienen van het vragenformulier. In dit geval is sprake van twee overtredingen: het niet nakomen van de spontane inlichtingenplicht en het te laat indienen van het vragenformulier. Een WW-gerechtigde moet frequent werkbriefjes inleveren. Als hij een relevant feit, bijvoorbeeld werkhervatting, gedurende langere tijd niet meldt, is sprake van een serie onjuist ingevulde werkbriefjes. In deze situatie worden echter niet meerdere boeten opgelegd wegens het meerdere keren onjuist invullen van het werkbriefje aangezien hieraan één oorzaak ten grondslag ligt, namelijk het niet melden van de werkhervatting. De boete wordt vastgesteld aan de hand van het benadelingsbedrag, veroorzaakt door het niet mededelen van de werkhervatting.

 

Amsterdam, 22 april 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x