Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

BESLUIT  BEňINDIGING  AANSLUITING  WERKGEVER  BIJ  EEN  SECTOR

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 2, onderdeel H, IWfsv)

 
 

20 september 2004, Stcrt. 2004, 214
Inwerkingtreding: 1 januari 2005
(T.a.v. art. 97m:1 WW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 97m, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Een werkgever die de hoedanigheid van werkgever verliest omdat hij geen werknemers meer in dienst heeft en om die reden ophoudt bij een sector aangesloten te zijn, doet daarvan binnen zes maanden na de dag dat hij ophoudt werkgever te zijn schriftelijk melding bij UWV.

 

Art. 2.
Indien een werkgever niet tijdig de melding als bedoeld in artikel 1 van dit besluit doet, deelt UWV de werkgever na twee jaar volgende op de dag dat hij ophoudt werkgever te zijn mee dat hij niet meer aangesloten is bij een sector.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beŽindiging aansluiting werkgever bij een sector.

 

Art. 4.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 20 september 2004.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[20 september 2004]

 

     Artikel 97m, eerste lid, Werkloosheidswet (WW) geeft aan dat een werkgever die ophoudt bij een sector aangesloten te zijn daarvan schriftelijk melding doet bij UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.]. Dit dient te gebeuren binnen een door UWV te stellen termijn.
     Een werkgever houdt op aangesloten te zijn bij een sector wanneer hij de status van werkgever verliest. Dit gebeurt op het moment dat de werkgever geen werknemers meer in dienst heeft. Voor wat in dit verband onder een werkgever moet worden verstaan, wordt verwezen naar de artikelen 9 e.v. van de WW. Voor wat onder een werknemer moet worden verstaan, wordt verwezen naar de artikelen 3 e.v. van de WW.
     Middels dit besluit stelt UWV een termijn waarbinnen een werkgever de melding moet doen dat hij ophoudt aangesloten te zijn bij een sector omdat hij de status van werkgever heeft verloren daar hij geen werknemers meer in dienst heeft. Gekozen is voor een termijn van zes maanden na de dag dat de werkgever de status van werkgever verliest, oftewel de dag volgende op de dag dat de laatste werknemer uit dienst is getreden. Naar het oordeel van UWV is de termijn van zes maanden voldoende voor een werkgever om aan UWV te laten weten dat de aansluiting beŽindigd kan worden. Ook is de termijn ruim genoeg voor de werkgever om te beoordelen of hij binnen die zes maanden opnieuw personeel gaat aannemen (bijvoorbeeld door middel van een doorstart van zijn onderneming).
     Als werkgevers die geen werknemers meer in dienst hebben zich niet bij UWV afmelden, blijft de aansluiting bij UWV in stand en blijven deze werkgevers opgenomen in de administratie van UWV. Ten onrechte blijven deze voormalige werkgevers dan in de administratie van UWV opgenomen als werkgever. Om deze onjuiste registratie tegen te gaan, worden deze voormalige werkgevers na twee jaar ambtshalve uitgeschreven als werkgever.
     Gekozen is voor een periode van twee jaar, omdat dan naar alle waarschijnlijkheid een voormalige werkgever geen personeel meer in dienst zal nemen.

 

Amsterdam, 20 september 2004.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x