Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 11 december 2009

 

BESLUIT  BELEIDSREGELS  ONTSLAGTAAK  UWV  2009

Vervallen
m.i.v. 12 december 2009
(art. 3 BboU10)

 
 

30 juni 2009, Stcrt. 2009, 10475
Inwerkingtreding: 16 juli 2009
(T.a.v. art. 6:1 BBA en Ontslagbesluit)

 

 

 

 
30 juni 2009

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op
artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, en het Ontslagbesluit;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert bij de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak een beleid als opgenomen in de bijlage "Beleidsregels ontslagtaak UWV 2009".

 

Art. 2.
De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage bij de locaties van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.werk.nl.

 

Art. 3.
Het Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV wordt ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2009.

 

Art. 5.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2009.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 30 juni 2009.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[30 juni 2009]

 

     Met het voorstel van wet wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (Kamerstukken 31 514) is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) gewijzigd. Resultaat hiervan is dat de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) is opgehouden te bestaan. De taken van CWI zijn sinds 1 januari 2009 belegd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Binnen UWV is de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf belast met de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak.
     Het
Ontslagbesluit is de ministeriŽle regeling ter uitvoering van artikel 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhouding 1945. UWV hanteert bij de uitvoering van de ontslagtaak een uitvoeringsbeleid dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.
     Niet alleen de samenvoeging van CWI en UWV maakte een herziening van de tekst van het bestaande uitvoeringsbeleid noodzakelijk, maar ook gewijzigde regelgeving. In het kader van een verlaging van de regeldruk is een vijftal hoofdstukken ingetrokken en waar nodig geÔntegreerd in andere hoofdstukken. Enkele andere hoofdstukken zijn ingekort, dan wel ontdaan van overbodige of dubbele teksten. Alle andere hoofdstukken zijn geactualiseerd en voorzien van verduidelijkingen en verbeteringen. De hoofdstukken zijn opnieuw genummerd en deels hernoemd. Enkele hoofdstukken zijn gereserveerd voor verwachte ontwikkelingen.
     Inhoudelijk gezien is het aantal grotere beleidsmatige wijzigingen beperkt gebleven.
     Het hoofdstuk over bedrijfseconomische redenen beschrijft de inhoud en de reikwijdte van de toets van de bedrijfseconomische redenen. Ter verduidelijking zijn de paragrafen 3 en 7 (oud) samengevoegd tot ťťn nieuwe paragraaf 4. In deze nieuwe paragraaf wordt per subcategorie van de bedrijfseconomische redenen aangegeven op welke wijze deze onderbouwd moet worden en welke stukken de werkgever minimaal moet overleggen. Toegevoegd is een nieuwe subcategorie van de bedrijfseconomische ontslagredenen, te weten het vervallen van (loonkosten)subsidie.
     Het hoofdstuk over bedrijfsvestiging is qua opzet volledig herzien met als doel te komen tot een zo eenduidig mogelijke vaststelling van de bedrijfsvestiging(en). In paragraaf 1 worden de twee elementen uit de definitie van bedrijfsvestiging (optreden in de maatschappij en organisatorisch verband) uitgewerkt. De drie daaropvolgende paragrafen gaan in op mogelijke verschijningsvormen. De paragraaf omtrent het vaststellen van de bedrijfsvestiging(en) bij projectgebonden activiteiten (schoonmaak, catering, etc.) is ongewijzigd overgenomen uit het oude hoofdstuk bedrijfsvestiging.
     Het hoofdstuk over afspiegeling is verduidelijkt ten aanzien van het begrip in acht te nemen personeelsbestand. Daarnaast zijn de te hanteren uitgangspunten bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel, inhoudende het beŽindigen van de flexibele arbeidsverhoudingen, aangescherpt. Voorts is de methodiek voor de afronding van de afspiegelingsberekening vereenvoudigd zonder dat deze leidt tot andere uitkomsten.
     In het hoofdstuk over deskundigenadvies zijn de hoofdstukken UWV-advies en de discretionaire bevoegdheid (oud) en Toetsing inhoud UWV-advies (oud) samengevoegd. Met de samenvoeging van CWI en UWV is formeel in het Ontslagbesluit bepaald dat UWV een volledige discretionaire bevoegdheid heeft bij het vragen van een deskundigenadvies. Materieel is het uitvoeringsbeleid van vůůr de samenvoeging ten aanzien van het al dan niet vragen van een deskundigenadvies echter niet gewijzigd.
     In het nieuwe hoofdstuk wordt per ontslaggrond aangegeven wanneer een deskundigenadvies zal worden gevraagd. Daarnaast beschrijft het hoofdstuk de procedurele aspecten die een rol spelen bij het inwinnen van advies.

 

Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x