Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
05-02-2015 01-01-2015 Wijziging Stcrt. 2015, 2867 Stcrt. 2015, 02867
25-04-2014 01-04-2014 Wijziging Stcrt. 2014, 11470 Stcrt. 2014, 11470
01-09-2012   Nieuwe regeling Stcrt. 2012, 16614 Stcrt. 2012, 16614

 

 

31 juli 2012

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, en het Ontslagbesluit;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert bij de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak een beleid als opgenomen in de bijlage "Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012".

 

Art. 2.
De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf en is te raadplegen op de website www.werk.nl.

 

Art. 3.
Het Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2010 wordt ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012.

 

Art. 5.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2012.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 31 juli 2012.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[31 juli 2012]

 

     Het Ontslagbesluit is de ministeriĆ«le regeling ter uitvoering van artikel 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhouding 1945. Het UWV hanteert bij de uitvoering van de ontslagtaak beleid dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.
     Het UWV heeft geĆÆnventariseerd welke aanvullingen en/of wijzigingen in de hoofdstukken van de Beleidsregels ontslagtaak UWV wenselijk zijn. Daarvoor is onder meer geput uit ervaringen en signalen uit de praktijk. Dat heeft geleid tot aanpassing van een aantal hoofdstukken. Veelal gaat het om verduidelijking van de tekst en nadere uitleg van het beleid. Ook zijn verwijzingen naar jurisprudentie geactualiseerd en verouderde teksten (over bijvoorbeeld de CWI [Centrale organisatie werk en inkomen, red.]) verwijderd. De belangrijkste wijzigingen worden hierna kort toegelicht.


Hoofdstuk 2. Procedurele aspecten

     Het huidige beleid van het UWV is dat een ontslagaanvraag niet digitaal kan worden ingediend. De procedure is nu nog schriftelijk. Het UWV wil dit wel mogelijk maken. Daarvoor wordt een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld. Daarom is de regel toegevoegd dat de werkgever een aanvraag digitaal kan indienen zodra dit digitale aanvraagformulier door het UWV beschikbaar is gesteld.
     Tegen de beslissing van het UWV op een verzoek om toestemming om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen, is geen bezwaar of beroep mogelijk. Toch kan de werkgever een groot belang hebben om het dienstverband met de

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.