Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  BELEID  TOETSING  VERBLIJFSTITEL
 
 

9 maart 2001, Stcrt. 2001, 62
Inwerkingtreding: 1 april 2001
(T.a.v. artt. 3 WW, 3 ZW, 3 WAO, 3 WAZ, 3:4 Wet Wajong en 15a TW)

 

 

 

 
     Het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 3 van de WW, de ZW, de WAO, de WAZ, artikel 6a van de Wajong en artikel 15a van de TW;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van de toets op rechtmatig verblijf in Nederland een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 april 2001.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleid toetsing verblijfstitel.

 

Art. 4.
Het Besluit toets verzekeringsplicht vreemdelingen wordt per 1 april 2001 ingetrokken. Het Besluit beleid toetsing verblijfstitel zal in de Staatscourant geplaatst worden.

 

 

Amsterdam, 9 maart 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[9 maart 2001]

 

     Per 1 juli 1998 is de Koppelingswet van kracht geworden. Tengevolge van de Koppelingswet zijn de werknemersverzekeringen aangepast in die zin dat vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven uitgesloten zijn van de verzekeringsplicht. De koppeling tussen aanspraak op een werknemersverzekering en verblijfsstatus leidt ertoe dat bij de vaststelling van de verzekeringsplicht van vreemdelingen ook een toets dient plaats te vinden op rechtmatig verblijf in Nederland.
     In verband met de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 met ingang van 1 april 2001 wijzigen er meerdere wetten, waaronder de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). In de Wet GBA zijn verblijfsrechtelijke aantekeningen van vreemdelingen opgenomen. Doordat er verblijfsstatussen zijn verdwenen en alle verblijfsrechtelijke situaties een andere wettelijke basis hebben gekregen zijn de huidige GBA-codes aangepast. De aangepaste GBA-codes hebben gevolgen voor de toetsing van verblijfstitels van vreemdelingen. De toets dient plaats te vinden aan de hand van de gewijzigde codes. Met betrekking tot de uitvoering van deze toets is in de bijlage bij het besluit het beleid uiteengezet. Het beleid geldt vanaf 1 april 2001. Op gevallen van voor 1 april 2001 is het oude beleid van toepassing.

 

Amsterdam, 9 maart 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

1. Algemeen


     Op 1 juli 1998 is in werking getreden de Wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland. Met voornoemde wijzigingswet (hierna aangehaald als de Koppelingswet) worden vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven, uitgesloten van de sociale verzekeringen. Vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven, hebben recht op aanspraken op uitkeringen al naargelang de aard van hun verblijfsrecht. Indien tijdens de verzekeringsplicht de verblijfsrechtelijke positie zodanig wijzigt dat betrokkene niet langer rechtmatig in Nederland verblijft, dient betrokkene te worden uitgesloten van de kring van verzekerden. Heeft betrokkene reeds een uitkering, dan wordt, afhankelijk van de wet, de uitkering beindigd of opgeschort.
     Onder vreemdeling in de zin van de Vreemdelingenwet wordt verstaan: ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld. De positie van EU/EER-onderdanen is anders dan die van andere niet-Nederlanders. Zij beschikken allen over

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x