Geschiedenis van deze beleidsregel:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
10-12-2013 01-01-2013 Wijziging Stcrt. 2013, 31800 Stcrt. 2013, 31800
14-07-2011   Wijziging Stcrt. 2011, 12553 Stcrt. 2011, 12553
02-06-2010   Wijziging Stcrt. 2010, 8057 Stcrt. 2010, 8057
28-01-2010 31-12-2009 Nieuwe regeling Stcrt. 2010, 1126 Stcrt. 2010, 1126

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 27a Werkloosheidswet, artikel 45a van de Ziektewet, artikel 29a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 2:69 en 3:40 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, artikel 91 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 3:16 en 3:27 van de Wet arbeid en zorg, artikel 14a van de Toeslagenwet en het Boetebesluit socialezekerheidswetten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. WW: Werkloosheidswet;
b. ZW: Ziektewet;
c. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
d. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
e. Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
f. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
g. Wazo: Wet arbeid en zorg;
h. TW: Toeslagenwet;
i. IOW: Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
j. Awb: Algemene wet bestuursrecht;
k. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
l. basisboetebedrag: het boetebedrag vastgesteld volgens artikel 2 van het Boetebesluit socialezekerheidswetten;
m. afstemming: de verplichting om in elk individueel geval het boetebedrag vast te stellen in evenredigheid tot de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert, bedoeld in artikel 5:46, tweede lid, van de Awb;
n. inlichtingenverplichting: de verplichting, genoemd in artikel 25 van de WW, de artikelen 31, eerste lid, en 49 van de ZW, artikel 80 van de WAO, artikel 70 van de WAZ, de artikelen 2:7 en 3:74 van de Wet Wajong, artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA, artikel 12 van de IOW en artikel 12 van de TW;
o. boete: de boete, genoemd in artikel 27a, eerste lid, van de WW, artikel 45a, eerste lid, van de ZW, artikel 29a, eerste lid, van de WAO, artikel 48, eerste lid, van de WAZ, de artikelen 2:69, eerste lid, en 3:40, eerste lid, van de Wet Wajong, artikel 91, eerste lid, van de Wet WIA, artikel 21, eerste lid, van de IOW en artikel 14a, eerste lid, van de TW;
p. waarschuwing: de waarschuwing, genoemd in artikel 27a, tweede lid, van de WW, artikel 45a, tweede lid, van de ZW, artikel 29a, tweede lid, van de WAO, artikel 48, tweede lid, van de WAZ, de artikelen 2:69, tweede lid, en 3:40, tweede lid, van de Wet Wajong, artikel 91, tweede lid, van de Wet WIA, artikel 21, tweede lid, van de IOW en artikel 14a, tweede lid, van de TW.

 

Art. 2. Afstemming
Bij de verhoging of verlaging van de boete als bedoeld in artikel 5:46, tweede en derde lid, Awb hanteert het UWV dit besluit.

 

Art. 3. Samenloop
Indien de inlichtingenverplichting gelijktijdig met betrekking tot twee of meer van de in de aanhef genoemde wetten is overtreden, worden de benadelingsbedragen samengeteld en het basisboetebedrag vastgesteld op 10% van dit bedrag.

 

Art. 4. Recidive
Indien aan de belanghebbende schriftelijk is bekendgemaakt dat een boete of een strafrechtelijke sanctie is opgelegd en dezelfde persoon binnen vijf jaren na de dag van bekendmaking opnieuw de inlichtingenverplichting overtreedt, wordt het basisboetebedrag met 50% verhoogd.

 

Art. 5. Verhoogde verwijtbaarheid
-1. Het basisboetebedrag wordt met 50% verhoogd indien sprake is van verhoogde verwijtbaarheid.
-2. Van verhoogde verwijtbaarheid is in ieder geval sprake, indien:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.