Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 27a van de Werkloosheidswet, artikel 21 van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, artikel 45a van de Ziektewet, artikel 29a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de artikelen 2:69 en 3:40 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, artikel 91 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 3:16 en 3:27 van de Wet arbeid en zorg, artikel 14a van de Toeslagenwet, titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het Boetebesluit socialezekerheidswetten;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
- Awb: Algemene wet bestuursrecht;
- TW: Toeslagenwet;
- UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
- Wazo: Wet arbeid en zorg;
- IOW: Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
- Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
- Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- WW: Werkloosheidswet;
- ZW: Ziektewet;
- afstemming: de verplichting om in elk individueel geval het boetebedrag vast te stellen in overeenstemming met de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid, bedoeld in artikel 5:46, tweede en derde lid, Awb;
- boete: de bestuurlijke boete, genoemd in artikel 27a, eerste lid, van de WW, artikel 21, eerste lid, van de IOW, artikel 45a, eerste lid, van de ZW, artikel 3:16, eerste lid, onderdeel o, en artikel 3:27, eerste lid, onderdeel m, van de Wazo, artikel 29a, eerste lid, van de WAO, artikel 48, eerste lid, van de WAZ, artikel 2:69, eerste lid, en artikel 3:40, eerste lid, van de Wet Wajong, artikel 91, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 14a, eerste lid, van de TW;
- informatieplicht: de verplichting, genoemd in artikel 25 van de WW, artikel 12, eerste lid, van de IOW, de artikelen 31, eerste lid, en 49 van de ZW, artikel 3:27, eerste lid, onderdeel f, van de Wazo, artikel 80 van de WAO, artikel 70 van de WAZ, artikelen 2:7, eerste lid, en 3:74 van de Wet Wajong, artikel 27, eerste lid, van de Wet WIA en artikel 12 van de TW;
- waarschuwing: de waarschuwing, genoemd in artikel 27a, vierde lid, van de WW, artikel 21, vierde lid, van de IOW, artikel 45a, vierde lid, van de ZW, artikel 29a, vierde lid, van de WAO, artikel 48, vierde lid, van de WAZ, artikelen 2:69, vierde lid, en 3:40, vierde lid, van de Wet Wajong, artikel 91, vierde lid, van de Wet WIA en artikel 14a, vierde lid, van de TW.

 

Art. 2. Waarschuwing of boete
Indien de informatieplicht opzettelijk is overtreden, wordt niet volstaan met het geven van een waarschuwing.

 

Art. 3. Basisboetebedrag
-1. Het basisboetebedrag is gelijk aan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.