Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 28 december 2005

 

BESLUIT  BETALING  ZONDER  MACHTIGING  AAN  DE  ZIEKENFONDSRAAD

Vervallen
m.i.v. 29 december 2005
(art. 3 BbzmC)

 
 

8 januari 1998, Stcrt. 1998, 11
Inwerkingtreding: 1 februari 1998
(T.a.v. artt. 40 ZW, 49 Wajong, 54 WAO, 39 WW, 57 WAZ en 22 TW)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 40 Ziektewet, artikel 49 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 54 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 39 Werkloosheidswet, artikel 57 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 22 Toeslagenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van de uitbetaling aan de Ziekenfondsraad van de verschuldigde eigen bijdrage in de verpleegkosten een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 februari 1998. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 januari 1998, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 

Art. 3.
Besluiten van de bedrijfsverenigingen met betrekking tot betaling van de uitkering aan derden zonder machtiging van de uitkeringsgerechtigde als bedoeld in genoemde artikelen, die krachtens artikel 7 van de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 gelden als besluiten van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, worden ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit betaling zonder machtiging aan de Ziekenfondsraad.

 

 

Amsterdam, 8 januari 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

• Indien degene aan wie een uitkering in de zin van de WW, ZW, WAO, TW, WAZ of Wajong is toegekend een eigen bijdrage in de verpleegkosten bij of krachtens artikel 6, derde lid, AWBZ dan wel een eigen bijdrage bij of krachtens artikel 15 van de Overgangswet verzorgingstehuizen is verschuldigd, maakt het Lisv [Landelijk instituut sociale verzekeringen, zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] gebruik van de bevoegdheid de uitkering tot het bedrag van die bijdrage in plaats van aan degene aan wie de uitkering is toegekend zonder diens machtiging uit te betalen aan de Ziekenfondsraad [zie College voor zorgverzekeringen, red.].
• Een inhoudingsverzoek van de Ziekenfondsraad wordt zo spoedig mogelijk door de uitvoeringsinstelling verwerkt. Uitsluitend per toekomende datum wordt gevolg gegeven aan dit inhoudingsverzoek. Deze regel leidt slechts uitzondering indien de socialeverzekeringsuitkering met terugwerkende kracht betaald moet worden, terwijl vaststaat dat over die periode van terugwerkende kracht een eigen bijdrage verschuldigd is. In dat geval kan de uitkering verminderd worden met de eigen bijdrage over die periode.
• Het door een aantal bedrijfsverenigingen geformuleerde beleid met betrekking tot de toepassing van het eerste én het tweede lid van de artikelen 39 WW, 40 ZW, 49 Wajong, 54 WAO en 57 WAZ komt hiermee te vervallen.

 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen, postbus 74765, 1070 BT Amsterdam [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.].

 

Amsterdam, 8 januari 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x