Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             

 
vorige


Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGEL  MAATREGELEN  UWV
 
 
18 maart 2008, Stcrt. 2008, 80
Inwerkingtreding: 1 mei 2008
(T.a.v. artt. 27:7 WW, 45:3 ZW, 88:4 Wet WIA, 29:2 WAO, 47:2 WAZ, 2:68 en 3:39 Wet Wajong en 14:3 TW en Maatregelenbesluit sz-wetten)

 

 

 

 
18 maart 2008     

     Het bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 27, zevende lid, van de Werkloosheidswet, 45, derde lid, van de Ziektewet, 29, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 88, vierde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 47, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 39, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, en 14, tweede lid,¹ van de Toeslagenwet, en op het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

1. Volgens de redactie dient "tweede lid" te worden vervangen door: derde lid.

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. betrokkene:
1º. de werknemer, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 8 en 53 van de Werkloosheidswet;
2º. de persoon, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 8c en 64 van de Ziektewet, 3 tot en met 7b juncto 23, eerste lid, en 81 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 7, 10 en 18 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 3 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 2:68 en 3:39 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
3º. degene die aanspraak maakt op een toeslag op grond van de Toeslagenwet, zijn echtgenoot of zijn wettelijk vertegenwoordiger; en
4º. de werknemer, de gelijkgestelde en de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst, bedoeld in de artikelen 3:6 en 3:17 van de Wet arbeid en zorg;
5º. de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde als bedoeld in artikel 1 van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
b. niet naleven van een verplichting: het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting op grond van een van de wetten, genoemd in artikel 1 van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;
c. termijngebonden verplichting: een verplichting waaraan de betrokkene binnen een bij of krachtens de wet vastgestelde termijn moet hebben voldaan;
d. eerste, tweede, derde en vierde categorie: de categorieën, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;
e. re-integratie: het verkrijgen en vergroten van mogelijkheden tot het verrichten van arbeid en de inschakeling in arbeid;
f. scholing: een scholing of opleiding die naar het oordeel van het UWV noodzakelijk wordt geacht voor de inschakeling in arbeid.

 

Art. 2. Hoogte en duur van een maatregel
-1. Voor zover in dit besluit niet anders is bepaald, stelt het UWV de hoogte en de duur van een op te leggen maatregel vast op:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x