Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 15 juli 2009

 

BESLUIT  BELEIDSREGELS  ONTSLAGTAAK  UWV Ļ

Vervallen
m.i.v. 16 juli 2009
(art. 3 BboU09)

 
 

6 september 2005, Stcrt. 2005, 195
Inwerkingtreding: 9 oktober 2005
(T.a.v. artt. 32d:2 Wet SUWI en 6 BBA)

 

1. Redactie: ingevolge artikel III, onderdeel B, van het Besluit van 2 december 2008, Stcrt. 2008, 1837, is het Besluit beleidsregels ontslagtaak CWI 2005 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV.

 

 

 

 
CWI 2005/009

     De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen;
     Gelet op artikel 21, onderdeel i, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen waarin is bepaald dat aan de Centrale organisatie werk en inkomen bij of krachtens deze of enige andere wet taken kunnen worden opgedragen;
     Gelet op artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 waarin is bepaald dat een werkgever voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming behoeft van de Centrale organisatie werk en inkomen en dat de Centrale organisatie werk en inkomen derhalve uitvoerder is van de wettelijke ontslagtaak ex artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;
     Gelet op artikel 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 waarin is bepaald dat bij ministeriŽle regeling regels worden gesteld met betrekking tot voornoemde toestemming, welke regeling is neergelegd in het Ontslagbesluit (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Arbeidsverhoudingen, 7 december 1998, nr. AV/RV/98/38505, Stcrt. 1998, 238, pag. 12, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2003, 49, pag. 24);
     Overwegende dat het wenselijk is om bekendheid te geven aan de na de invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen uitgevaardigde instructies en nieuw ontwikkelde uitvoeringsnotities, welke betrekking hebben op de wettelijke ontslagtaak, heeft de Centrale organisatie werk en inkomen deze integraal vastgesteld;
     Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht neergelegde bevoegdheid om als bestuursorgaan beleidsregels vast te stellen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Bij de uitvoering van de in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 opgenomen taak past het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het beleid toe dat is neergelegd in de als bijlage bij dit besluit gevoegde publicatie Beleidsregels ontslagtaak UWV.

 

Art. 2.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen belast met de uitvoering van de in artikel 1 genoemde taak.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV.

 

Art. 4.
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2005.

 

Amsterdam, 6 september 2005.
R. de Groot, voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

TOELICHTING
[6 september 2005]

 

     Op basis van artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhouding 1945 (BBA) behoeft een werkgever voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) [met ingang van 1 januari 2009: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.]. Het Ontslagbesluit is een ministeriŽle regeling ter uitvoering van artikel 6, derde en vierde lid, BBA en bevat naast procedurevoorschriften inhoudelijke toetsingscriteria voor de beoordeling van een toestemmingsverzoek.
     Vanaf 1 januari 2002 wordt de beslissing omtrent verzoeken om toestemming voor opzegging van de arbeidsverhouding genomen door de Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen. Tot dat moment lag de beslissingsbevoegdheid bij de Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (RDA).
     Op basis van het Mandaatbesluit 2004 CWI (Stcrt. 2004, 234) zijn medewerkers op een lager niveau binnen CWI bevoegd om op basis van mandaat namens de Raad van bestuur te beslissen. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van een centrale aansturing bij de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak.
     In 2002 is door de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) onderzoek gedaan naar de uitvoering van de ontslagtaak en IWI constateerde daarbij dat er sprake was van een beleidsmatig juiste werkwijze waarbinnen CWI bij de beoordeling van ontslagaanvragen een discretionaire bevoegdheid heeft. CWI heeft in haar reactie aangegeven dat gestreefd wordt naar een zo uniform mogelijke uitvoering en vastlegging van een schriftelijk beleidskader voor de interne uitvoering.
     Eind 2002 is een werkgroep gestart met het verder verdiepen en redigeren van het uitvoeringsbeleid, gericht op procedurele aspecten, inhoudelijke toetsingscriteria en te volgen werkwijzen. Het uitvoeringsbeleid is in nauwe samenspraak met de uitvoering vormgegeven. De door de werkgroep opgestelde notities vormen een weerslag van enerzijds beleidsmatige inzichten en anderzijds de best practises uit de uitvoering. De eindversies zijn vastgesteld door het landelijk management van de Bedrijfseenheid Juridische Zaken van CWI en gelden als instructies voor de uitvoering. Op vrijwel alle beleidsonderdelen is nu beleid geformuleerd.
     Door middel van dit besluit formaliseert CWI het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de wettelijke ontslagtaak, ingaande per 1 oktober 2005. Middels publicatie wordt dit kenbaar gemaakt aan derden. Het vaststellingsbesluit wordt bekendgemaakt middels publicatie in de Staatscourant. De bijlage, waarnaar in het besluit wordt verwezen, ligt voor een ieder ter inzage bij de vestigingen van de afdeling Juridische Zaken van CWI, zoals opgenomen in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit werkgebieden CWI (Raad van bestuur CWI, 7 maart 2002, CWI 2002/002, Stcrt. 2002, 53, pag. 20, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2005, 133, pag. 25). In bijlage 2 van het Besluit werkgebieden CWI is aangegeven in welke plaatsen de vestigingen van CWI Juridische Zaken zijn gevestigd. Een actuele adreslijst is geplaatst op de website www.cwinet.nl [zie ook adressen afdeling Juridische Zaken CWI, red.].

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x