Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2006   Intrekking Stb. 2005, 37 Stb. 2005, 717
01-01-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 90 Stcrt. 2004, 90

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de sector Havenbedrijven worden de premiegroepen Vast personeel en Los personeel ingetrokken.

 

Art. 2.
Besluiten van de Bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij op het terrein van het instellen van premiegroepen voor de sector Havenbedrijven worden ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 22 december 2003.
A.G. Dümig, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[22 december 2003]

 

     Op grond van de Werkloosheidswet is het mogelijk dat de wachtgeldpremie binnen een wachtgeldfonds voor verschillende groepen werkgevers kan verschillen. Op grond van deze bepaling zijn destijds door de voormalige Bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij voor de sector havenbedrijven twee premiegroepen opgericht: de premiegroep Vast personeel en de premiegroep Los personeel.
     Het voormalige Landelijk instituut sociale verzekering (Lisv) heeft een procedure omtrent het oprichten van nieuwe premiegroepen vastgesteld. Bij brief van 17 december 1999, kenmerk I 99.56, zijn de voormalige uitvoeringsinstellingen omtrent deze procedure bericht.
     Eén van de uitgangspunten voor het instellen van premiegroepen is dat er voldoende financieel draagvlak bestaat. Een premiegroep moet één of enkele faillissementen en/of reorganisaties op kunnen vangen zonder dat het risico sterk stijgt. Daarbij wordt voor de verzekerde loonsom een ijklijn gehanteerd van ƒ50 miljoen (€|22 miljoen. De verzekerde loonsom voor de premiegroep Los personeel blijkt in de afgelopen jaren beneden deze ijklijn te zijn gedaald.
     De conclusie is dat niet meer voldaan wordt aan de voorwaarde dat er voldoende draagvlak aanwezig moet zijn voor de instelling van premiegroepen binnen de sector Havenbedrijven. Daarom worden de premiegroepen Vast personeel en Los personeel per 1 januari 2005 opgeheven. Het gevolg is dat vanaf die datum voor de sector Havenbedrijven één wachtgeldpremie geldt.

 

Amsterdam, 22 december 2003.
A.G. Dümig, voorzitter Raad van bestuur UWV
.