Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
14-08-2014   Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 22911 Stcrt. 2014, 22911

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het controleren van cliƫnten met een uitkering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen door middel van het afleggen van huisbezoeken het protocol als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 22 juli 2014.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

BIJLAGE

Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV

 

Inleiding

     Personen met een uitkering van het UWV worden regelmatig gecontroleerd. Onderzocht wordt of iedereen zich aan de regels houdt die gelden voor de verschillende werknemersverzekeringen en voorzieningen.
     Zowel binnen Nederland als buiten Nederland wordt op een aantal manieren gecontroleerd, onder andere door middel van een huisbezoek.

     Een huisbezoek kan een effectief middel zijn om de woonsituatie en leefvorm van een klant te onderzoeken, maar heeft een breed controledoel. Het huisbezoek is ook een middel om persoonlijk contact te onderhouden met de klant en om de dienstverlening aan de klant te vergroten.

     In dit protocol wordt uitgelegd wat een huisbezoek precies inhoudt, wie het huisbezoek aflegt en hoe de klant wordt ingelicht over het huisbezoek.
     Daarnaast bevat het protocol regels voor de medewerker die het huisbezoek aflegt.


Wie verricht het huisbezoek

     Het huisbezoek wordt verricht door een inspecteur Handhaving. De inspecteur is tevens toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Als de inspecteur optreedt als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, geeft hij een korte uitleg aan de klant wat dit betekent.


Het huisbezoek

     Het huisbezoek wordt aangekondigd door middel van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.