Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van werkzoekenden voor het volgen van een scholing het protocol als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
De Beleidsregels Protocol Scholing 2012, gepubliceerd in de Staatscourant van 12 oktober 2012, nummer 20675, worden ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels Protocol Scholing 2014

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 7 januari 2014.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

BIJLAGE

Protocol Scholing 2014

 

1. Definitie van scholing


     Voor het protocol wordt de volgende definitie van scholing gehanteerd: "Opleiding of scholing is het systematisch verwerven van arbeidsmarktrelevante kennis en/of vaardigheden voor de uitoefening, het behoud of het verkrijgen van een taak, functie of (zelfstandig) beroep onder begeleiding van daartoe aangestelde docenten. Het dient zowel voor het uitoefenen als het verkrijgen van één of meerdere (deel)kwalificatie(s) voor een taak, functie of beroep".
     In dit protocol worden onder het begrip scholing alle kwalificerende instrumenten begrepen die een werkzoekende dient te volgen om zijn (toekomstige) functie uit te kunnen oefenen.

 

2. Doelgroep protocol


     UWV past het Protocol Scholing toe als de vraag zich voordoet of inzet van scholing voor een werkzoekende in het kader van zijn re-integratie - en daarmee werkhervatting - noodzakelijk is aangewezen. Dit geldt als algemeen uitgangspunt. Het Protocol Scholing is daarom altijd van toepassing op alle werkzoekenden met een AG- [lees: AO- (arbeidsongeschiktheids-), red.], ZW- of een WW-uitkering die scholing willen gaan volgen.

 

3. Beoordeling noodzakelijke scholing


     Op basis van het Protocol Scholing bepaalt UWV of de scholing noodzakelijk is. Deze noodzaak wordt getoetst aan de hand van een drietal indicatoren:
A. Het bepalen van de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.