Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 28 februari 2009

 

BESLUIT  REGISTRATIE  CWI

Vervallen
m.i.v. 1 maart 2009
(art. 4 BrU09)

 
 

30 juli 2002, Stcrt. 2002, 229
Inwerkingtreding: 29 november 2002
(T.a.v. art. 26:2 WW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 26, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De werknemer die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb van de Werkloosheidswet is verplicht zich als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen te doen registreren uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de eerste dag van werkloosheid als bedoeld in artikel 16, achtste en negende lid, van de Werkloosheidswet.

 

Art. 2.
-1. De werknemer die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet is verplicht zich als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen te doen registreren uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag na het ingaan van de termijn van opzegging, bedoeld in artikel 64, onderdeel b, van de Werkloosheidswet.
-2. In afwijking van het eerste lid is de werknemer wiens termijn van opzegging is aangevangen voordat recht ontstaat op uitkering op grond van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet, verplicht zich als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen te doen registreren uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag waarop dat recht op uitkering ontstaat.

 

Art. 3.
De werknemer die als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen is geregistreerd, is verplicht de registratie op door of vanwege de Centrale organisatie werk en inkomen bepaalde dagen te doen verlengen.

 

Art. 4.
Het Besluit van 18 september 1986, houdende regels over het tijdstip van inschrijving van werknemers als werkzoekende bij het arbeidsbureau (Stcrt. 1986, 240), wordt ingetrokken.

 

Art. 5.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

1. Bij Besluit van 21 november 2002, Stcrt. 2002, 229, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderhavig besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen goedgekeurd, red.

 

Art. 6.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit registratie CWI.

 

 

Amsterdam, 30 juli 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

TOELICHTING
[30 juli 2002]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan op grond van artikel 26, tweede lid, van de Werkloosheidswet regels stellen met betrekking tot het tijdstip van registratie als werkzoekende bij de Centrale organisatie werk en inkomen. Het bestaande voorschrift dateert uit 1986 en dient aangepast te worden aan de gewijzigde omstandigheden in de uitvoering van de werknemersverzekeringen en de nieuwe organisatiestructuur werk en inkomen.
     De werknemer is verplicht uiterlijk de eerste werkdag volgend op de eerste dag van werkloosheid bij de Centrale organisatie werk en inkomen aangifte te doen van werkloosheid. Met dit besluit wordt de werknemer verplicht zich op dezelfde dag te laten registreren als werkzoekende.
     Artikel 2 bevat bijzondere voorschriften voor de werknemer die op grond van hoofdstuk IV van de WW een uitkering ontvangt en artikel 3 ziet op de verlenging van de registratie.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x