Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
14-07-2011   Wijziging Stcrt. 2011, 12553 Stcrt. 2011, 12553
19-08-2010 01-01-2010 Wijziging Stcrt. 2010, 12828 Stcrt. 2010, 12828
26-11-2006   Nieuwe regeling Stcrt. 2006, 230 Stcrt. 2006, 230

 

 

17 oktober 2006

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 22a en 30 van de Werkloosheidswet, 30a, 41 en 47a van de Ziektewet, 30, 36, 36a, 50 en 50a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 39, 49, 56, 67, 69 en 76 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 11, 12, 18, 55 en 55a van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 10, 11, 16 en 47 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten, 11a, 15, 15a en 15b van de Toeslagenwet en 3:14, 3:16, 3:25 en 3:27 van de Wet arbeid en zorg;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
-1. Dit besluit verstaat onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. schorsing: het tijdelijk stopzetten van de uitbetaling van een lopende uitkering;
c. opschorting: het tijdelijk niet uitbetalen van een uitkering die is toegekend maar waarvan nog geen uitbetaling heeft plaatsgevonden;
d. intrekking: het besluit een uitkering te beƫindigen met ingang van een daarbij aangegeven dag;
e. herziening: het besluit een uitkering te verlagen met ingang van een daarbij aangegeven dag;
f. WW: Werkloosheidswet;
g. ZW: Ziektewet;
h. WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
i. Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
j. WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
k. Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten; ¹
l. Wazo: Wet arbeid en zorg;
m. TW: Toeslagenwet;
n. IOW: Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.
-2. In dit besluit wordt onder uitkering tevens verstaan: ziekengeld ingevolge de ZW, inkomensondersteuning ingevolge de Wet Wajong ¹ en toeslag ingevolge de TW.
-3. In dit besluit wordt onder verzekerde tevens verstaan: de werknemer ingevolge de WW, de jonggehandicapte ingevolge de Wet Wajong,¹ de persoon die recht heeft op toeslag ingevolge de TW, de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde ingevolge de IOW en de werknemer, de gelijkgestelde en de beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst in de zin van de Wazo.

1. Volgens de redactie dient "Wet Wajong" telkens te worden vervangen door "Wajong" en dient "Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten" te worden vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

Art. 2. Schorsing of opschorting
-1. In de gevallen waarin op grond van een wettelijke bepaling sprake is van een schorsing of opschorting van de uitkering wordt deze geƫffectueerd met ingang van de eerstvolgende betaling.
-2. De verzekerde wordt, indien de uitbetaling is geschorst of opgeschort wegens het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting, een termijn gesteld waarbinnen hij alsnog de noodzakelijke inlichtingen kan verstrekken of medewerking kan geven. De vorige zin is niet van toepassing indien de niet of niet behoorlijke nakoming onherstelbaar is.
-3. De schorsing of opschorting wordt opgeheven als het recht op uitkering naar behoren is vastgesteld of aan de verplichting is voldaan. Indien aan de verplichting niet is voldaan maar is vastgesteld dat de verzekerde niettemin recht heeft op uitkering, wordt de schorsing of opschorting eveneens opgeheven. Er wordt dan een boete, een maatregel of een waarschuwing opgelegd, tenzij er bij de verzekerde sprake is van het ontbreken van elke vorm van verwijtbaarheid of er een dringende reden aanwezig is om van die oplegging af te zien.

 

Art. 3. Intrekking of herziening met terugwerkende kracht
-1. Indien door toedoen van de verzekerde ten onrechte of tot een te hoog bedrag uitkering is verstrekt, vindt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.