Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  SOLLICITATIEPLICHT  WERKNEMERS  WW  EN  IOW  2012
 
 

20 maart 2012, Stcrt. 2012, 6355
Inwerkingtreding: 1 juli 2012
(T.a.v. artt. 24:1bWW en 15,b IOW)

 

 

 

 
20 maart 2012

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 24, eerste lid, onderdeel b, ten eerste, van de Werkloosheidswet en artikel 15, onderdeel b, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert ter zake van de uitvoering van artikel 24, eerste lid, onderdeel b, ten eerste, van de Werkloosheidswet en artikel 15, onderdeel b, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit sollicitatieplicht werknemers WW 2012 wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012.

 

Art. 4.
Indien het bij koninklijke boodschap van 27 oktober 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beŽindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies (Kamerstukken II 33 065), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.Ļ

1. Ingevolge artikel 1 van het Besluit van 4 juni 2012, Stb. 2012, 251, is het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beŽindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies bepaald op 1 juli 2012, red.

 

 

     Dit besluit wordt met de bijlage en toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 20 maart 2012.
B.J. Bruins,
voorzitter Raad van bestuur van UWV
.

 

 

 

BIJLAGE

 

1. De verplichting om in voldoende mate passend werk te vinden


     Iedere werkzoekende die een uitkering WW of IOW aanvraagt, heeft de verplichting om zich in te spannen om zo snel mogelijk weer werk te vinden. Dat is de sollicitatieplicht. Die inspanningsverplichting uit zich in een aantal activiteiten, dat van iedere werkzoekende wordt verlangd.
     Dat betreft allereerst sollicitatieactiviteiten, omdat sollicitaties de kortste weg naar werk vormen. Sollicitaties zijn vormvrij: het versturen van een open of gerichte sollicitatiebrief, de inschrijving bij een uitzend- of detacheringsbureau, een (spontaan) sollicitatiebezoek aan een werkgever, het voeren van een sollicitatiegesprek en dergelijke zijn allemaal sollicitatieactiviteiten. Wel dient een sollicitatieactiviteit te allen tijde concreet en verifieerbaar te zijn. Ook het solliciteren naar een functie bij een op dat moment voor de werkzoekende nog anonieme werkgever (bijvoorbeeld in de

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x