Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  TOEPASSING  ARTIKELEN  24  EN  27  WW  2006
 
 

26 september 2006, Stcrt. 2006, 190
Inwerkingtreding: 1 oktober 2006
(T.a.v. artt. 24 en 27 WW)

 

 

 

 
26 september 2006

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 24 en 27 van de Werkloosheidswet (WW);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voert ter zake van de uitvoering van de artikelen 24 en 27 WW en het overgangsrecht met betrekking tot deze artikelen, zoals dat is neergelegd in artikel 130o WW, een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2006, met uitzondering van paragraaf 5. Deze paragraaf treedt in werking op 1 januari 2007.

 

Art. 3.
Het Besluit verweer tegen ontslag en Mededeling M 96.87b d.d. 21 juni 1996, van het Tijdelijk instituut voor coŲrdinatie en afstemming, worden ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 26 september 2006.
De voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

BIJLAGE

 

     Bij de toepassing van de artikelen 24 en 27 WW hanteert UWV de volgende uitgangspunten.

 

Paragraaf 1. Eindiging van de dienstbetrekking op initiatief werkgever of werknemer en beoordeling arbeidsrechtelijke dringende reden


     Een beŽindiging van de dienstbetrekking op initiatief van de werkgever (dat wil zeggen dat de werknemer er niet om heeft gevraagd) leidt alleen tot verwijtbare werkloosheid als er een arbeidsrechtelijke dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek (BW) aan ten grondslag ligt. In dat geval is er in beginsel sprake van verwijtbare werkloosheid in de zin van artikel 24, tweede lid, onderdeel a, WW. Dit betekent dat elke andere beŽindiging van de dienstbetrekking op initiatief van de werkgever, ook al is die bijvoorbeeld in strijd met een opzegverbod, niet leidt tot verwijtbare werkloosheid. Van de werknemer wordt in deze situaties niet langer verwacht dat hij zich verzet tegen een voorgenomen beŽindiging van zijn dienstbetrekking.
     Vanuit het oogpunt van de WW wordt van de werknemer slechts in ťťn situatie verlangd dat hij zich verzet tegen het einde van zijn dienstbetrekking, namelijk tegen een voorgenomen beŽindiging van de dienstbetrekking tijdens een opgelegde loonsanctie. Als hij dat nalaat, kan er sprake zijn van benadeling. Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 5.
     Ook in het geval de dienstbetrekking onnodig vroeg tot een einde is gekomen, is er in beginsel sprake van benadeling. Zie in dit verband verder paragraaf 4.
     Indien na onderzoek door UWV onduidelijk blijft of de werkgever dan wel de werknemer het initiatief heeft genomen, gaat UWV ervan uit dat het initiatief aan de kant van de werkgever ligt.
     Wanneer de werknemer het initiatief neemt tot beŽindiging van de dienstbetrekking, zal beoordeeld worden of voortzetting van de dienstbetrekking van de werknemer te vergen is geweest. Indien dit het geval is, dan is er in beginsel sprake van verwijtbare werkloosheid op grond van artikel 24, tweede lid, onderdeel b, WW. Ten opzichte van de beoordeling vůůr 1 oktober 2006 verandert hierin niets.

 

Paragraaf 2. Het einde van een dienstbetrekking wegens bedrijfseconomische redenen is altijd op initiatief van de werkgever


     Wanneer een dienstbetrekking eindigt als gevolg van een bedrijfseconomische reden, zal UWV in alle gevallen ervan uitgaan dat dit op initiatief van de werkgever gebeurt. Het vrijwillig gebruik maken van een vertrekregeling (bijvoorbeeld via een sociaal plan) wordt niet beschouwd als een einde van de dienstbetrekking op

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x