Geschiedenis van deze beleidsregels:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
28-07-2018   Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 42236 Stcrt. 2018, 42236

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. dagloon: het dagloon, bedoeld in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;
c. gemiddeld aantal arbeidsuren: het gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Werkloosheidswet;
d. arbeidsverleden: de kalenderjaren op basis waarvan de uitkeringsduur wordt bepaald als bedoeld in artikel 42 van de Werkloosheidswet en artikel 15 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
e. wekeneis: het aantal kalenderweken dat de werknemer gewerkt moet hebben om in aanmerking te komen voor het recht op uitkering als bedoeld in artikel 17 van de Werkloosheidswet en artikel 58 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
f. verrekenen van inkomsten: het geheel of gedeeltelijk niet uitbetalen van uitkering als bedoeld in de artikel 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 58 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 3:48 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en het korten van inkomen als bedoeld in artikel 31 van de Ziektewet, de artikelen 21, 52 en 61 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 47 van de Werkloosheidswet, artikel 10 van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de artikelen 1a:4, 2:40, 2:41a, 2:42, 2:44 en 2:46 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten alsmede het bepalen van het inkomen als bedoeld in artikel 6 van de Toeslagenwet;
g. maatmaninkomen: het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 6, eerste lid en derde lid, onderdeel b, van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en artikel 19a, vijfde lid, Ziektewet;
h. inkomenseis: de inkomenseis als bedoeld in artikel 60 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
i. werknemer: degene die werknemer is in de zin van de werknemersverzekeringen als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5, 6, 7, 8, 8a en 8c van de Ziektewet, de artikelen 3 tot en met 5, 6, 8 en 8a van de Werkloosheidswet, de artikelen 8 en 9 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 3:6 van de Wet arbeid en zorg.
j. polisadministratie: de polisadministratie, bedoeld in artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Art. 2. Gebruikmaken van de polisadministratie
-1. Behoudens het bepaalde in artikel 3 gebruikt het UWV voor besluiten over de vaststelling van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.