Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
31-03-2018   Wijziging Stcrt. 2018, 13875 Stcrt. 2018, 13875
26-07-2014 01-07-2014 Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 20784 Stcrt. 2014, 20784

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 30a van de Werkloosheidswet, 42 van de Ziektewet, 52 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 69a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 55b van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 2:55a en 3:47a van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, 15c van de Toeslagenwet, 3:14a van de Wet arbeid en zorg en 33a van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
-1. In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. uitkering: een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, de Wet arbeid en zorg en de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, alsook ziekengeld ingevolge de Ziektewet, inkomensvoorziening ingevolge de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en toeslag ingevolge de Toeslagenwet;
c. verzekerde: de aanvrager van een uitkering of de rechthebbende op een uitkering;
d. opschorting: het tijdelijk niet uitbetalen van een lopende uitkering, alsook het tijdelijk niet uitbetalen van een uitkering die is toegekend, maar waarvan nog geen uitbetaling heeft plaatsgevonden;
e. basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van Wet basisregistratie personen.

 

Art. 2. Afwijkende registratie binnen twaalf weken ongedaan maken
Als van de verzekerde bij het UWV een adres in Nederland bekend is, terwijl in de basisregistratie personen ambtshalve is opgenomen dat hij is vertrokken naar een onbekend land van verblijf, dan verzoekt het UWV de verzekerde schriftelijk de afwijkende registratie in de basisregistratie personen binnen twaalf weken ongedaan te laten maken.

 

Art. 3. Geen opschorting en beƫindiging opschorting
-1. Opschorting in verband met de afwijkende registratie, bedoeld in artikel 2, vindt niet plaats of wordt beƫindigd, als:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.