Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

BESLUIT  VERHAAL  OVERHEIDSWERKGEVER

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 2, onderdeel H, IWfsv)

 
 

30 juli 2002, Stcrt. 2002, 228
Inwerkingtreding: 28 november 2002
(T.a.v. art. 97b:10 WW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 97b, elfde lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Een besluit inzake verhaal op de overheidswerkgever, bedoeld in artikel 97b, eerste lid, van de Werkloosheidswet bevat in ieder geval de volgende gegevens:
a. de dagtekening van het besluit;
b. de naam en het sofinummer van de overheidswerknemer, bedoeld in artikel 97b van de Werkloosheidswet;
c. een specificatie, voor zover mogelijk, van de bedragen die worden verhaald;
d. een specificatie, voor zover mogelijk, van de perioden waarop deze bedragen betrekking hebben;
e. de termijn waarbinnen de werkgever de bedragen die worden verhaald, moet betalen;
f. de wijze waarop de overheidswerkgever moet betalen;
g. de wijze waarop het besluit bij gebreke van tijdige betaling ten uitvoer zal worden gelegd;
h. de wijze waarop bezwaar ingesteld kan worden;
i. de mededeling dat bij gebreke van tijdige betaling de bedragen worden verhoogd met de wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten.

 

Art. 2.
-1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zendt, zodra is vastgesteld welke bedragen over een bepaalde periode aan de overheidswerknemer zullen worden uitbetaald, een factuur aan de overheidswerkgever ter zake van de bedragen die over die periode worden verhaald. Indien de bedragen die over een bepaalde periode zijn verhaald hoger of lager zijn dan de overheidswerkgever over die periode werkelijk verschuldigd was, wordt het te veel of te weinig betaalde verrekend bij de eerstvolgende factuur.
-2. De termijn waarbinnen de overheidswerkgever het bedrag moet betalen, bedraagt veertien kalenderdagen na dagtekening van de factuur, bedoeld in het eerste lid.

 

Art. 3.
-1. Bij gebreke van tijdige betaling stuurt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de overheidswerkgever een schriftelijke aanmaning.
-2. De aanmaning, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval de volgende gegevens:
a. de mededeling dat de overheidswerkgever in gebreke is;
b. een specificatie van de bedragen aan wettelijke rente en op de invordering betrekking hebbende kosten welke de overheidswerkgever verschuldigd is;
c. de mededeling dat de overheidswerkgever binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van de aanmaning alsnog moet betalen;
d. een specificatie van de maatregelen welke zullen worden genomen indien de werkgever niet betaalt binnen de termijn, bedoeld onder c.

 

Art. 4.
Het Besluit verhaal op overheidswerkgever bij werkloosheid werknemer wordt ingetrokken.

 

Art. 5.
Dit reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.¹

1. Bij Besluit van 21 november 2002, Stcrt. 2002, 228, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderhavig besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen goedgekeurd, red.

 

Art. 6.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhaal overheidswerkgever.

 

 

Amsterdam, 30 juli 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV.

 

 

 

TOELICHTING
[30 juli 2002]

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan op grond van artikel 97b, elfde lid, van de Werkloosheidswet nadere regels stellen met betrekking tot het verhaal op de overheidswerkgever als bedoeld in dit artikel. Het bestaande voorschrift is door het Lisv [Landelijk instituut sociale verzekeringen, red.] vastgesteld en wordt nu aangepast aan de gewijzigde omstandigheden in de uitvoering van de werknemersverzekeringen en de nieuwe organisatiestructuur werk en inkomen.

 

Artikel 1

     In dit artikel is aangegeven welke gegevens in ieder geval in het besluit tot verhaal dienen te worden opgenomen. De aard en de hoogte van de te verhalen bedragen (WW uitkering, premies, tegemoetkoming, vergoeding of loonsuppletie) dienen voor zover mogelijk te worden gespecificeerd. Veelal is het niet mogelijk het bedrag en de periode waarover verhaal plaatsvindt te specificeren. Zo zal in geval van verhaal van een WW-uitkering het bedrag van de verstrekte uitkering regelmatig variėren, bijvoorbeeld door tussentijdse (gehele of gedeeltelijke) werkhervatting. Ook de periode waarover de uitkering wordt ontvangen, zal kunnen variėren. Om die reden is in onderdeel c en d de zinsnede "voor zover mogelijk" opgenomen.

 

Artikel 2

     De overheidswerkgever ontvangt over elke afzonderlijke betalingsperiode een factuur, in de regel voorafgaand aan de uitbetaling van de uitkering aan de werknemer. Tevens is bepaald dat de overheidswerkgever binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van de factuur dient te betalen. Alleen met een snelle inning wordt voorkomen dat er een grote liquiditeitsbuffer voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid noodzakelijk zal zijn. De overheidswerkgever kan de uitvoeringsinstelling machtigen tot automatische incasso van de verschuldigde bedragen. De incasso zal dan doorgaans ongeveer gelijktijdig met de uitbetaling van de uitkering aan de werknemer kunnen plaatsvinden. Indien het daadwerkelijk te verhalen bedrag afwijkt van het bedrag op de voorschotdeclaratie, wordt dit bij de eerstvolgende afrekening verrekend.

 

Artikel 3

     Artikel 3 ziet op de situatie dat de overheidswerkgever niet tijdig betaalt. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden in rekening gebracht op grond van artikel 97b, achtste lid, van de Werkloosheidswet. Indien ook na het verzenden van de aanmaning niet wordt betaald, worden op grond van artikel 97b, zesde lid, zevende en achtste lid, van de Werkloosheidswet verdere incassomaatregelen getroffen.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x