Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2004

 

BESLUIT  VASTSTELLING  WACHTGELDPREMIES  2004

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2005
(art. 2 Bvw05)

 
 

17 november 2003, Stcrt. 2003, 241
Inwerkingtreding: 1 januari 2004
(T.a.v. art. 85:1 WW)

 

 

 

 
BESLUIT van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2003, nr. SV/F&W/2003/90290, Directie Sociale Verzekeringen, houdende goedkeuring van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgestelde wachtgeldpremies 2004

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 116, tweede lid, van de Werkloosheidswet (Stb, 1986, 566);

     Besluit:

 

 

Goed te keuren de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij Besluit van 17 november 2003 op grond van artikel 85, eerste lid, Werkloosheidswet voor het jaar 2004 vastgestelde premiepercentages voor de wachtgeldfondsen.

 

 

     Dit besluit wordt, tezamen met het Besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van 17 november 2003 en de toelichting daarop, geplaatst in de Staatscourant.

 

's-Gravenhage, 5 december 2003.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.J. de Geus
.

 

 

 

Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2004

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premies die ten gunste komen van de wachtgeldfondsen, bedoeld in artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet, worden voor het jaar 2004 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003 en het Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003 worden ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2004.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2004.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 17 november 2003.
Mr. T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[17 november 2003]

 

     De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de wachtgeldfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] stelt beide soorten premies vast. Met het onderhavige besluit stelt UWV de wachtgeldpremies vast.
     Per 1 januari 2001 is de financieringssystematiek van de wachtgeldfondsen gewijzigd. De huidige systematiek wordt beschreven in het Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen en de Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2002.
     Wachtgeldpremies kunnen voor verschillende categorieėn van werkgevers verschillen. Voor zes wachtgeldfondsen wordt de wachtgeldpremie gesplitst in premiegroepen. De premies per premiegroep zijn afgeleid van de wachtgeldpremie.
     Op 1 maart 2003 is de Wet eigen risico dragen Ziektewet in werking getreden. Deze wet geeft werkgevers de mogelijkheid om zelf het risico te dragen voor het uitkeren van ziekengeld aan bepaalde groepen werknemers. Het gaat om werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt, bijvoorbeeld mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst (zoals bepaalde groepen uitzendkrachten) en mensen met een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst (zoals freelancers). Deze werknemers vallen sinds de privatisering van de Ziektewet onder de zogenoemde vangnetvoorziening van de Ziektewet. De ZW-lasten van deze vangnetgroepen worden normaliter gefinancierd uit de sectorale wachtgeldfondsen.
     De werkgevers die ervoor kiezen om de ZW-lasten zelf te dragen, zullen een lagere wachtgeldpremie betalen, omdat het ziekterisico voor eigen rekening is. Bij bepaling van de wachtgeldpremie voor eigenrisicodragers wordt het ZW-risico buiten beschouwing gelaten. Het ZW-risico bestaat uit de ZW-lasten en de daaraan verbonden uitvoeringskosten en sociale werkgeverslasten. Het ZW-risico is direct te herleiden uit de berekeningen die gemaakt zijn voor de wachtgeldpremies.
     Dit besluit behoeft op grond van artikel 116, tweede lid, van de Werkloosheidswet goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Mr. T.H.J. Joustra,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

BIJLAGE  1

 

 
Wachtgeldpremies 2004

Sectoren ¹ Premie-
percentage
Premie-
percentage
eigenrisico-
dragers ZW
1xxxx||r Agrarisch bedrijf 2,57 2,27
2 Tabakverwerkende industrie 0,35 0,31
3 Bouwbedrijf 2,25 2,00
4 Baggerbedrijf 0,00 0,00
5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 3,20 2,81
6 Timmerindustrie 2,08 1,73
7 Meubel- en orgelbouwindustrie 2,68 2,28
8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,00 0,00
9 Grafische industrie 1,99 1,76
10 Metaalindustrie 0,80 0,67
11 Elektrotechnische industrie 2,65 2,46
12 Metaal- en technische bedrijfstakken 1,39 1,12
13 Bakkerijen 1,52 1,13
14 Suikerverwerkende industrie 1,87 1,58
15 Slagersbedrijven 1,40 0,91
16 Slagers overig 2,60 2,22
17 Detailhandel 2,11 1,70
18 Reiniging 1,97 1,29
19 Grootwinkelbedrijf 1,21 0,91
20 Havenbedrijven 1,70 1,53
21 Havenclassificeerders 0,00 0,00
22 Binnenscheepvaart 1,03 0,80
23 Visserij 0,69 0,58
24 Koopvaardij 0,40 0,11
25 Vervoer KLM 0,12 0,08
26 Vervoer NS 0,29 0,24
27 Vervoer posterijen 1,02 0,94
28 Taxi- en ambulancevervoer 2,05 1,47
29 Openbaar vervoer 0,00 0,00
30 Besloten busvervoer 2,27 1,72
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 2,68 2,62
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 1,42 1,07
33 Horeca algemeen 2,03 1,54
34 Horeca catering 1,86 1,32
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,75 0,59
38 Banken 0,81 0,73
39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen 0,88 0,79
40 Uitgeverij 1,65 1,41
41 Groothandel I 1,79 1,59
42 Groothandel II 1,90 1,64
43 Zakelijke dienstverlening I 0,85 0,71
44 Zakelijke dienstverlening II 3,85 3,63
45 Zakelijke dienstverlening III 1,70 1,49
46 Zuivelindustrie 0,46 0,38
47 Textielindustrie 0,21 0,00
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 1,45 1,19
49 Chemische industrie 1,32 1,18
50 Voedingsindustrie 1,05 0,91
51 Algemene industrie 1,11 0,95
52 Uitzendbedrijven 8,22 4,90
53 Bewakingsondernemingen 2,28 1,88
54 Culturele instellingen 3,42 3,13
55 Overige takken van bedrijf en beroep 2,07 1,78
56 Schildersbedrijf 4,00 3,44
57 Stukadoorsbedrijf 2,85 2,54
58 Dakdekkersbedrijf 2,70 2,25
59 Mortelbedrijf 0,00 0,00
60 Steenhouwerijbedrijf 0,00 0,00
61 - 67 Overheid 0,40 0,00
68 Railbouw 0,52 0,44
69 Telecommunicatie 4,53 4,34

 

 

Premies per premiegroep 2004

xSectoren ¹ x
Premie-
percentage
 

Premie-
percentage
eigenrisco-
dragers

x1. Premiegroepen sector Agrarisch bedrijf
xxxGereduceerd v0,40 0,32
xxxNormaal 11,00 9,85
x9. Premiegroepen sector Grafische industrie
xxxGrafische industrie exclusief fotografen x1,82 1,61
xxxFotografen x5,48 4,87
x22. Premiegroepen sector Binnenscheepvaart
xxxLid sfBi x0,56 0,51
xxxGeen lid sfBi x1,29 0,96
x52. Premiegroepen sector Uitzendbedrijven
xxxDetachering x8,82 6,94

xxxIntermediaire diensten

x3,61 2,70
xxxUitzendbedrijven I A xx x
xxxKortingsklasse x7,51 4,03
xxxMiddenklasse x7,71 4,03
xxxOpslagklasse x7,96 4,03
xxxUitzendbedrijven II A xx xx
xxxKortingsklasse 10,75 6,07
xxxMiddenklasse 11,48 6,07
xxxOpslagklasse 12,21 6,07
xxxUitzendbedrijven I B en II B x5,84 4,21

x54. Culturele instellingen

xxxLaag x0,65 0,51
xxxMidden x2,43 2,27
xxxHoog x5,71 5,21
x56. Premiegroepen sector Schildersbedrijf
xxxWinterseizoen x0,00 0,00
xxxZomerseizoen x6,25 5,37

1. Zie ook Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren, red.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x