Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2003

 

BESLUIT  VASTSTELLING  WACHTGELDPREMIES  EIGENRISICODRAGERS  ZIEKTEWET  2003

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2004
(art. 2 Bvw04)

 
 

10 maart 2003, Stcrt. 2003, 81, herplaatsing Stcrt. 2003, 93
Inwerkingtreding: 1 juli 2003
(T.a.v. art. 85:1 WW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premies ten aanzien van eigenrisicodragers als bedoeld in artikel 63 van de Ziektewet die ten gunste komen van de wachtgeldfondsen, bedoeld in artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet, worden voor het tweede halfjaar van 2003 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 juli 2003.

1. Bij Besluit van 24 april 2003, Stcrt. 2003, 81, herplaatsing in Stcrt. 2003, 93, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderhavig besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen goedgekeurd, red.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 10 maart 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

TOELICHTING
[10 maart 2003]

 

     Op 1 maart 2003 is de Wet eigen risico dragen Ziektewet in werking getreden. Deze wet geeft werkgevers de mogelijkheid om zelf het risico te dragen voor het uitkeren van ziekengeld aan bepaalde groepen werknemers. Het gaat om werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt, bijvoorbeeld mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst (zoals bepaalde groepen uitzendkrachten) en mensen met een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst (zoals freelancers). Deze werknemers vallen sinds de privatisering van de Ziektewet onder de zogenoemde vangnetvoorziening van de Ziektewet. De ZW-lasten van deze vangnetgroepen worden normaliter gefinancierd uit de sectorale wachtgeldfondsen.
     De wachtgeldpremies 2003 zijn op 19 november 2002 door de Raad van bestuur vastgesteld en op 2 december 2002 door de minister goedgekeurd. De werkgevers die ervoor kiezen om de ZW-lasten zelf te dragen, zullen een lagere wachtgeldpremie betalen, omdat het ziekterisico voor eigen rekening is. Bij bepaling van de wachtgeldpremie voor eigenrisicodragers wordt het ZW-risico buiten beschouwing gelaten. Het ZW-risico bestaat uit de ZW-lasten en de daaraan verbonden uitvoeringskosten en sociale werkgeverslasten. Het ZW-risico is direct te herleiden uit de berekeningen die gemaakt zijn voor de wachtgeldpremies 2003.
     De eerste gelegenheid om eigenrisicodrager te worden is 1 juli 2003.
     De wachtgeldpremies voor eigenrisicodragers Ziektewet voor het tweede halfjaar van 2003 zijn opgenomen in de bijlage. Dit besluit behoeft op grond van artikel 116, tweede lid, van de Werkloosheidswet goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Amsterdam, 10 maart 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

BIJLAGE  1

 

 
Premies eigenrisicodragers Ziektewet 2003

xNr.xxxxxr Sector Premie-
percentage
x1 Agrarisch bedrijf 2,21
x2 Tabakverwerkende industrie 0,09
x3 Bouwbedrijf 1,60
x4 Baggerbedrijf 0,00
x5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 0,38
x6 Timmerindustrie 0,00
x7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,18
x8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,00
x9 Grafische industrie 1,01
x10 Metaalindustrie 0,00
x11 Elektrotechnische industrie 1,50
x12 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,55
x13 Bakkerijen 0,99
x14 Suikerverwerkende industrie 1,28
x15 Slagersbedrijven 1,09
x16 Slagers overig 0,90
x17 Detailhandel en ambachten 0,87
x18 Reiniging 0,78
x19 Grootwinkelbedrijf 0,62
x20 Havenbedrijven 0,86
x21 Havenclassificeerders 0,00
x22 Binnenscheepvaart 0,50
x23 Visserij 1,21
x24 Koopvaardij 0,00
x25 Vervoer KLM 0,03
x26 Vervoer NS 0,17
x27 Vervoer posterijen 0,17
x28 Taxi- en ambulancevervoer 1,10
x29 Openbaar vervoer 0,00
x30 Besloten busvervoer 1,23
x31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,57
x32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,60
x33 Horeca algemeen 1,10
x34 Horeca catering 0,62
x35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,38
x38 Banken 0,23
x39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen 0,37
x40 Uitgeverij 1,42
x41 Groothandel I 0,90
x42 Groothandel II 1,10
x43 Zakelijke dienstverlening I 0,43
x44 Zakelijke dienstverlening II 1,50
x45 Zakelijke dienstverlening III 1,11
x46 Zuivelindustrie 0,08
x47 Textielindustrie 0,00
x48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,54
x49 Chemische industrie 0,45
x50 Voedingsindustrie 0,88
x51 Algemene industrie 0,45
x52 Uitzendbedrijven 5,40
x53 Bewakingsondernemingen 0,80
x54 Culturele instellingen 1,03
x55 Overige takken van bedrijf en beroep 0,80
x56 Schildersbedrijf 4,04
x57 Stukadoorsbedrijf 0,67
x58 Dakdekkersbedrijf 0,80
x59 Mortelbedrijf 0,00
x60 Steenhouwersbedrijf 0,00
x61 t/m 67 Overheid 0,06
x68 Railbouw 0,43
x69 Telecommunicatie 1,29

 

 

Premies eigenrisicodragers Ziektewet per premiegroep

xSector

Premiepercentage

x1. Agrarisch bedrijf
xxxGereduceerd 0,33
xxxNormaal 9,81
xxxGemiddeld 2,21
x9. Grafische industrie
xxxGrafisch exclusief fotografen 0,94
xxxFotografen 2,26
xxxGemiddeld 1,01
x20. Havenbedrijven

xxxVast personeel

0,86
xxxLos personeel 1,58
xxxGemiddeld 0,86
x22. Binnenscheepvaart
xxxLid sfBi 0,18
xxxGeen lid sfBi 0,72
xxxGemiddeld 0,50
x52. Uitzendbedrijven
xxxDetachering 4,68

xxxIntermediaire diensten

1,80
xxxUitzendbedrijven I A  
xxxKortingsklasse 4,85
xxxMiddenklasse 4,85
xxxOpslagklasse 4,85
xxxUitzendbedrijven II A  
xxxKortingsklasse 7,23
xxxMiddenklasse 7,23
xxxOpslagklasse 7,23
xxxUitzendbedrijven I B en II B 4,64
xxxGemiddeld 5,40

x54. Culturele instellingen

xxxLaag 0,00
xxxMidden 0,84
xxxHoog 1,66
xxxGemiddeld 1,03
x56. Schildersbedrijf
xxxWinterseizoen 0,00
xxxZomerseizoen 6,31
xxxGemiddeld 4,04

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x