St-AB.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 11 april 2007

 

BESLUIT  WERKNEMERSVERKLARING  VAN  GEEN  BEZWAAR

Vervallen
m.i.v. 12 april 2007
(art. 1 Regeling van 20 maart 2007, Stcrt. 2007, 69)

 
 

21 februari 2006, Stcrt. 2006, 43
Inwerkingtreding: 1 maart 2006
(T.a.v. art. 2:6:1 Ontslagbesluit)

 

 

 

 
21 februari 2006/Nr. CWI 2006/005
Centrale organisatie werk en inkomen

     De Raad van bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen;
     Gelet op artikel 2:6, eerste lid, van het Ontslagbesluit, zoals dit luidt met ingang van 1 maart 2006;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het standaardformulier met behulp waarvan een verklaring van geen bezwaar van de werknemer als bedoeld in artikel 2:6 van het Ontslagbesluit moet worden opgesteld, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Art. 2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit werknemersverklaring van geen bezwaar.

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking per 1 maart 2006.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 21 februari 2006.
Voorzitter Raad van bestuur Centrale organisatie werk en inkomen,
R. de Groot
.

 

 

 

TOELICHTING
[21 februari 2006]

 

     Op basis van artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) behoeft een werkgever voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI). Het Ontslagbesluit is een ministeriŽle regeling ter uitvoering van artikel 6, derde en vierde lid, BBA en bevat onder meer procedurevoorschriften.
     Artikel 2:6 van het Ontslagbesluit geeft de mogelijkheid om de zogenoemde verkorte procedure te volgen. Als de werkgever een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient en de werknemer geen bezwaar heeft tegen de voorgenomen opzegging van de arbeidsverhouding, dan kan gelijktijdig met de indiening van de aanvraag een standaardformulier met de werknemersverklaring van geen bezwaar worden meegezonden. Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende standaardformulier zal in de regel direct de ontslagaanvraag in behandeling worden genomen en een besluit over de aanvraag worden genomen. Een verzoek om verweer of het advies van de Ontslagadviescommissie is dan niet aan de orde.
     Vanaf 1 maart 2006 is aan de Centrale organisatie werk en inkomen de bevoegdheid toegekend om het te gebruiken standaardformulier vast te stellen. Dit is bepaald in de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 december 2005, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/IR/2005/97604, tot wijziging van het Ontslagbesluit, gepubliceerd in de Staatscourant van 13 december 2005 (nr. 242, pag. 24 en 25). Met dit besluit wordt daar invulling aan gegeven.
     Voor het volgen van de verkorte procedure kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van het vastgestelde standaardformulier. Hiermee wordt bewerkstelligd dat een spoedige en uniforme afwikkeling van de ontslagaanvraag mogelijk is.
     Werkgever en werknemer verklaren beiden door ondertekening dat voorgeschreven formaliteiten in acht zijn genomen. De werknemer verklaart kennis te hebben genomen van de ontslagaanvraag, in te stemmen met het volgen van de verkorte procedure en geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen opzegging van de arbeidsverhouding wegens bedrijfseconomische redenen.
     Het standaardformulier is te downloaden op de website www.cwinet.nl en verkrijgbaar bij de vestigingen van de afdeling Juridische Zaken van CWI, zoals opgenomen in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit werkgebieden CWI (Raad van bestuur CWI 7 maart 2002, CWI 2002/002, Stcrt. 2002, nr. 53, pag. 20, laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2005, nr. 237, pag. 28). In bijlage 2 van het Besluit werkgebieden CWI is aangegeven in welke plaatsen de vestigingen van CWI Juridische Zaken zijn gevestigd. Een actuele adreslijst is geplaatst op de website www.cwinet.nl.

 

 

 

                                          

 

BIJLAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x