Geschiedenis van dit reglement:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
15-02-2018   Nieuwe regeling Stcrt. 2018, 7088 Stcrt. 2018, 7088

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de wet: de Algemene wet bestuursrecht;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. beschikking: een beschikking als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de wet;
d. bijzondere persoonsgegevens: dit zijn medische gegevens, strafrechtelijke gegevens of gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of seksuele leven;
e. bijzondere beschikking: een beschikking waaraan een beoordeling van bijzondere persoonsgegevens ten grondslag ligt;
f. medische beschikking: een bijzondere beschikking waaraan een beoordeling van medische gegevens ten grondslag ligt;
g. bezwaarschrift: een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:4 van de wet;
h. belanghebbende: een belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de wet;
i. werknemer: de belanghebbende op wiens gegevens de beoordeling betrekking heeft;
j. werkgever: de belanghebbende bij een bijzondere beschikking, niet zijnde de werknemer.

 

Art. 2. Bevestiging van ontvangst, telefonisch contact en afspraken
-1. Op het bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.
-2. Het UWV bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk binnen vijf werkdagen na ontvangst.
-3. Uiterlijk twee weken na verzending van de ontvangstbevestiging belt het UWV de indiener van het bezwaar om het bezwaar en de invulling van de bezwaarschriftprocedure te bespreken.
-4. Het UWV kan van het in het derde lid geformuleerde uitgangspunt afwijken als de indiener van het bezwaarschrift een professioneel gemachtigde is.
-5. Als de indiener is gevraagd een verzuim te herstellen, start de in het derde lid genoemde termijn van twee weken nadat het verzuim is hersteld.
-6. Als telefonisch contact als bedoeld in het derde lid heeft plaatsgevonden, bevestigt het UWV schriftelijk de gemaakte afspraken.

 

Art. 3. Vertegenwoordiging
-1. Als het bezwaarschrift is ingediend (mede) namens een natuurlijk of rechtspersoon, kan een schriftelijke machtiging worden verlangd.
-2. Als het UWV een schriftelijke machtiging verlangt, stelt het de indiener in de gelegenheid een machtiging te overleggen binnen een door het UWV vastgestelde termijn.
-3. Eerst na ontvangst van de machtiging wordt het bezwaarschrift verder in behandeling genomen.
-4. Als een gevraagde machtiging niet op tijd is verstrekt, wordt degene namens wie het bezwaarschrift is ingediend, gevraagd om binnen een door het UWV vastgestelde termijn de bedoelde machtiging over te leggen dan wel te verklaren dat hij zelf het bezwaar heeft ingediend, op straffe van niet-ontvankelijkheid van het bezwaar.

 

Art. 4. Vormverzuimen
-1. Als niet is voldaan aan artikel 6:5 van de wet of aan

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.