Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  INZAGE-  EN  CORRECTIERECHT  UWV
 
 

28 juli 2009, Stcrt. 2009, 11907
Inwerkingtreding: 12 augustus 2009
(T.a.v. o.a. WW, Wet WIA, WAO, WAZ, Wajong, ZW, TW en Wazo)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op hoofdstuk 6 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

     Besluit:

 

 

§ 1.  Definities

 

Art. 1. Definities en toepassingsbereik
-1. Deze regeling is van toepassing op verzoeken om inzage in en correctie van persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de wettelijke taken door UWV.
-2. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Wbp: de Wet bescherming persoonsgegevens;
b. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 2 ¹ van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geļdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon;
d. verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
e. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
f. verantwoordelijke: degene welke alleen of tezamen met een andere natuurlijk persoon of rechtspersoon het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
g. verzoek om inzage: een verzoek van of namens de betrokkene om aan de verzoeker mede te delen of, en zo ja. welke de betrokkene betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, conform artikel 35 van de Wbp en, voor zover het betreft medische gegevens uit een medisch dossier, conform art. 7:456 Burgerlijk Wetboek; ²
h. verzoek om correctie: een verzoek van of namens de betrokkene om, conform artikel 36 van de Wbp, persoonsgegevens van de betrokkene te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt;
i. verzoeker: degene die een verzoek om inzage of correctie indient bij UWV;
j. legitimatiebewijs: een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht;
k. derde: ieder,³ niet zijnde de betrokkene, UWV, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van UWV of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

1. Volgens de redactie dient "artikel 2" te worden vervangen door: hoofdstuk 5.
2. Volgens de redactie dient "art. 7:456 Burgerlijk Wetboek" te worden vervangen door: artikel 456 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
3. Volgens de redactie dient "ieder" te worden vervangen door: een ieder.

 

 

§ 2.  Indiening en inbehandelingneming verzoeken

 

Art. 2. Indiening van verzoeken
-1. De betrokkene heeft het recht vrijelijk en met redelijke tussenpozen een schriftelijk verzoek om inzage in en correctie van zijn persoonsgegevens in te dienen.
-2. Een schriftelijk ingediend verzoek wordt gedateerd en ondertekend en bevat ten minste:
a. de volledige naam en voorletters en het adres van de betrokkene;
b. diens geboortedatum;
c. diens burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaal nummer (sofinummer);
d. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de betrokkene.
-3. Een schriftelijk verzoek dat namens de betrokkene wordt ingediend door een wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigde gaat vergezeld van een bewijsstuk inzake de wettelijke vertegenwoordiging of van een originele, door de betrokkene ondertekende schriftelijke machtiging ter uitoefening van het inzage- of correctierecht door de verzoeker. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid wordt tevens ter identificatie een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de verzoeker bijgesloten en vermeldt het verzoek ook de volledige naam, voorletters en het adres van de verzoeker. Vorenstaande geldt niet als het verzoek wordt ingediend door een advocaat die als gemachtigde van de betrokkene optreedt.
-4. Een verzoek om correctie kan slechts worden ingediend nadat de verzoeker inzage heeft genomen in de betreffende gegevens waarop correctie wordt verzocht. In aanvulling op het tweede en derde lid bevat een verzoek om correctie de aan te brengen wijzigingen.
-5. Het verzoek om inzage dan wel correctie moet worden ingediend bij een UWV-vestiging.

 

Art. 3. Kosten van verzoeken
Aan een verzoek om inzage en

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x