Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

UITKERINGSREGLEMENT  WW  2009
 
 

18 december 2008, Stcrt. 2008, 253
Inwerkingtreding: 1 januari 2009
(T.a.v. art. 101 WW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 101 van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

1.  Algemeen

 

Art. 1. Begrippen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. werknemer: werknemer in de zin van de Werkloosheidswet;
b. werkgever: werkgever in de zin van de Werkloosheidswet;
c. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
d. uitkering: uitkering in de zin van hoofdstuk II van de Werkloosheidswet;
e. wijzigingsformulier: een door het UWV aan de werknemer ter beschikking gesteld formulier, waarop deze wijziging van de voor de beoordeling van het recht op uitkering noodzakelijke gegevens vermeldt;
f. inkomstenformulier: een door het UWV aan de werknemer periodiek ter beschikking gesteld formulier waarop deze de voor de beoordeling van het recht op uitkering noodzakelijke gegevens vermeldt. Dit formulier kan ook worden verstrekt onder de benaming werkbriefje;
g. DigiD: de voorziening, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Tijdelijk besluit nummergebruik overheidstoegangsvoorziening.

 

 

2.  Controlevoorschriften

 

Art. 2. Aangifte van werkloosheid en aanvraag van werkloosheidsuitkering
-1. De werknemer doet aangifte van zijn werkloosheid en dient de aanvraag in op een daarvoor door het UWV beschikbaar gesteld formulier. De werknemer vult dit formulier volledig in. Tenzij de werknemer de aangifte en aanvraag via DigiD doet, ondertekent hij deze.
-2. De werknemer legt desgevraagd aan het UWV een verklaring over waarin hij voor zover hij dat kan beoordelen de juistheid bevestigt van de bij de aanvraag geleverde gegevens die afkomstig zijn van de werkgever of de werkgevers bij wie hij voorafgaand aan het intreden van zijn werkloosheid werkzaam was.

 

Art. 3. Gegevensverstrekking werknemer
-1. De werknemer doet op het wijzigingsformulier onverwijld en uit eigen beweging opgave van de feiten en omstandigheden waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de uitkering.
-2. Indien het UWV daarom verzoekt, vult de werknemer een inkomstenformulier in. De werknemer stuurt dit inkomstenformulier aan het UWV binnen een door het UWV aangegeven redelijke termijn.
-3. Gedurende de periode waarover de werknemer deze inkomstenformulieren invult, is hij ontheven van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, voor zover deze verplichting ziet op de gegevens die op het inkomstenformulier uitgevraagd worden.
-4. Ingevulde wijzigingsformulieren en inkomstenformulieren worden door de werknemer ondertekend, tenzij de werknemer deze verstuurt via DigiD.

 

Art. 4. Overige controlevoorschriften
-1. De werknemer ten aanzien van wie aangifte van werkloosheid is gedaan:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x