Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  ONTHEFFING  VERPLICHTINGEN  SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN
 
 

30 oktober 2006, Stb. 2006, 526
Inwerkingtreding: 1 november 2006
(T.a.v. artt. 24:9 en 26:4 WW, 32:3 Wet WIA, 2:10, 2:33:1 en 2:39:7 Wet Wajong en 16:2 IOW)

 

 

 

 
BESLUIT van 30 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot de ontheffing van verplichtingen genoemd in de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA)

1. Redactie: Ingevolge artikel IV, onderdeel F, van het Besluit van 31 oktober 2009, Stb. 2009, 462, is het Besluit ontheffing verplichtingen WW en Wet WIA voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit ontheffing verplichtingen WW, Wet WIA en IOW. Vervolgens is ingevolge artikel I, onderdeel F, van het Besluit van 15 december 2009, Stb. 2009, 585, de citeertitel met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in: Besluit ontheffing verplichtingen socialezekerheidswetten.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 augustus 2006, nr. SV/WV/2006/56306;
     Gelet op de artikelen 24, negende lid, en 26, zesde lid, van de Werkloosheidswet en 32, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 augustus 2006, nr. W12.06.0346/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 oktober 2006, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/2006/88880;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
- IOW: Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
- IOW-uitkering: een uitkering op grond van de IOW;
- mantelzorg: noodzakelijke zorg voor een zieke of gehandicapte;
- uitkeringsgerechtigde: de verzekerde, bedoeld in de Wet WIA, die zijn resterende verdiencapaciteit als bedoeld in paragraaf 7.2 van die wet niet volledig benut of de werknemer, bedoeld in hoofdstuk 1, paragraaf 2, van de WW, die recht heeft op een WGA-uitkering respectievelijk een WW-uitkering, of de jonggehandicapte die recht heeft op arbeidsondersteuning, bedoeld in artikel 2:15 en 2:17 van de Wet Wajong, de verzekerde die ziekengeld ontvangt of de persoon die recht heeft op een IOW-uitkering;
- vrijwilligerswerk: onbetaalde en onverplichte activiteiten binnen een organisatie die een idele doelstelling heeft of een maatschappelijk nut nastreeft, welke activiteiten doorgaans een aanvullend karakter hebben op bestaande maatschappelijke voorzieningen;
- Wet Wajong: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
- Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
- WGA-uitkering: een werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet WIA;
- WW: Werkloosheidswet;
- WW-uitkering: een uitkering op grond van de WW;
- ziekengeld: ziekengeld op grond van de ZW;
- ZW: Ziektewet.

 

Art. 2. Ontheffing in verband met vrijwilligerswerk
-1. Het UWV kan aan een uitkeringsgerechtigde al dan niet op diens aanvraag voor een periode van maximaal zes maanden ontheffing verlenen van de verplichting, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Wet WIA, artikel 2:39, derde lid, onderdeel f, van de Wet Wajong, artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de ZW, artikel 24, eerste lid, onderdeel b, onder 1, van de WW of in artikel 15, onderdeel b, van de IOW, indien:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x