Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Wijziging Stb. 2019, 463 Stb. 2019, 463
01-01-2015   Wijziging Stb. 2014, 514 Stb. 2014, 514
01-01-2013   Wijziging Stb. 2012, 623 Stb. 2012, 623
10-10-2010   Wijziging Stb. 2010, 366 Stb. 2010, 389
30-09-2006   Wijziging Stb. 2006, 435 Stb. 2006, 436
29-12-2005   Wijziging Stb. 2005, 620 Stb. 2005, 620
01-08-2003   Wijziging Stb. 2003, 309 Stb. 2003, 309
01-01-2002   Wijziging Stb. 2001, 687 Stb. 2001, 682
01-04-2001   Wijziging Stb. 2001, 183 Stb. 2001, 144
01-01-2001   Wijziging Stb. 2000, 611 Stb. 2000, 611
  Wijziging Stb. 1998, 47 Stb. 1999, 354
01-01-2000   Wijziging Stb. 1999, 597 Stb. 1999, 597
01-07-1998   Wijziging Stb. 1998, 307 Stb. 1998, 204
04-02-1998 01-01-1998 Wijziging Stb. 1998, 47 Stb. 1998, 47
07-05-1997 01-03-1997 Wijziging Stb. 1997, 100 Stb. 1997, 182
29-06-1991   Wijziging Stb. 1991, 327 Stb. 1991, 327
25-04-1990 01-01-1990 Wijziging Stb. 1990, 166 Stb. 1990, 166
01-01-1990   Wijziging Stb. 1990, 166 Stb. 1990, 166
  Nieuwe regeling Stb. 1989, 402 Stb. 1989, 402

 

 

BESLUIT van 23 augustus 1989 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, derde en vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 3, derde en vierde lid, van de Ziektewet en artikel 3, derde en vierde lid, van de Werkloosheidswet (Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling Werknemersverzekeringen, Afdeling Werkloosheidsregelingen, nr. SZ/SVW/89/2566;
     Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89), artikel 3, derde en vierde lid, van de Ziektewet (Stb. 1987, 88) en artikel 3, derde en vierde lid, van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93);
     De Raad van State gehoord (advies van 5 juli 1989, nr. W12.89.0249);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 augustus 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/SVW/89/3774;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Begripsbepaling

 

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. werknemersverzekeringen: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Ziektewet en de Werkloosheidswet;
b. in Nederland arbeid verrichten dan wel werkzaam zijn: in Nederland of op het continentaal plat arbeid verrichten;
c. buiten Nederland arbeid verrichten dan wel werkzaam zijn: buiten Nederland en het continentaal plat arbeid verrichten;
d. Nederlandse socialeverzekeringsuitkering: een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, hoofdstuk 3, afdeling 2, of artikel 4:2b van de Wet arbeid en zorg, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten,¹ de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet en de Algemene Kinderbijslagwet.

1. Volgens de redactie dient "Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten" te worden vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 

 

Uitbreiding van de kring van verzekerden

 

Art. 2.
Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de Nederlander die in dienst is van een in Nederland wonende of gevestigde werkgever, deel uitmaakt van de bemanning van een zeevaartuig en woont aan boord van dat vaartuig.

 

Art. 3.
Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd degene die niet in Nederland woont en behoort tot het rijdend, vliegend of op de binnenwateren varend personeel van een in Nederland wonende of gevestigde werkgever die internationaal vervoer verricht, tenzij hij in hoofdzaak in het woonland arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die werkgever buiten Nederland.

 

Art. 3a. Buiten Nederland en Europa werkzaam
-1. Onverminderd de artikelen 4a en 4b wordt als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen beschouwd degene die:
a. de nationaliteit heeft van één van de lidstaten van de Europese Unie, een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland;
b. woont buiten Nederland in een andere lidstaat van de Europese Unie, een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland;
c. een dienstbetrekking heeft met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever; en
d. arbeid verricht voor de werkgever, bedoeld in onderdeel c, en werkzaam is buiten:
1º. Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie;
2º. een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of
3º. Zwitserland.
-2. Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd degene die:
a. niet beschikt over de nationaliteit, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a;
b. die buiten Nederland rechtmatig op het grondgebied verblijft van een andere lidstaat van de Europese Unie, uitgezonderd Denemarken;
c. een dienstbetrekking heeft met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever; en
d. arbeid verricht voor de werkgever, bedoeld in onderdeel c, en werkzaam is buiten:
1º. Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie;
2º. een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; of
3º. Zwitserland.

 

Art. 4.
Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de Nederlander en de vreemdeling, bedoeld in artikel 8, onderdeel a tot en met e, of l, van de Vreemdelingenwet 2000, die in Nederland woont, behoort tot het rijdend, vliegend of op de binnenwateren varend personeel van een buiten Nederland wonende of gevestigde werkgever en in hoofdzaak in Nederland arbeid verricht dan wel werkt bij een filiaal of een vaste vertegenwoordiging van die werkgever in Nederland.

 

Art. 4a.
-1. Als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen wordt beschouwd de Nederlander die op grond van artikel 8, tweede lid, onderdeel a, derde lid, onderdeel a, vierde, vijfde of zesde lid, van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken werkzaam is bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, tenzij hij:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.