Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING (wijziging ZW 1967)

Nadere regelgeving:
- Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2003
- Beleidsregel boete werknemer 2010
- Beleidsregel boete werknemer 2013
- Beleidsregel kostenvergoeding UWV
- Beleidsregel maatregelen UWV
- Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2014
- Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
- Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013
- Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2008
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010
- Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
- Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
- Beleidsregel terug- en invordering
- Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
- Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit afstemming boete werkgevers ZW
- Besluit beleid toetsing verblijfstitel
- Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen
- Besluit boete ZW/WAO werkgevers 2002
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit maatschappelijke ondersteuning
- Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW
- Besluit regels export uitkeringen
- Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
- Besluit verhaal ziekengeld
- Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigen risico dragen ZW
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Controlevoorschriften Ziektewet 2010
- Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
- Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
- Regeling aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
- Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder
- Regeling aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010
- Regeling bepaling eerste werkdag
- Regeling bepaling eerste werkdag (2006)
- Regeling herziening waardering producten uit eigen bedrijf
- Regeling indicatiestelling no-riskpolis en premiekorting UWV
- Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
- Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
- Regeling terugvordering geringe bedragen
- Regeling uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de ZW, WAO en Wet WIA
- Regeling voorschotverstrekking ZW
- Regeling vrijstelling verplichtingen socialezekerheidswetten
- Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigen risico dragen ZW
- Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
- Reglement justitiële jeugdinrichtingen
- Reïntegratieregeling
- SZW-intrekkingsregeling 2004
- Ziekengeldreglement 2004

Vervallen nadere regelgeving:
- Algemene dagloonregelen Ziektewet (vervallen)
- Arbeidsgehandicaptebesluit (vervallen)
- Bekendmaking op grond van de Wet beperking export uitkeringen 2001 (vervallen)
- Beleidsregel afbakening maatregel en boete (vervallen)
- Beleidsregel boete werknemer (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Jobcoach (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006 (vervallen)
- Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2007 (vervallen)
- Beleidsregels UWV Protocol Jobcoach 2012 (vervallen)
- Beleidsregels weigering ziekengeld bij bestaande of te verwachten ongeschiktheid (vervallen)
- Beleidsregel zwijgrecht (vervallen)
- Besluit afstemming boete werknemers (vervallen)
- Besluit betaling zonder machtiging aan de Ziekenfondsraad (vervallen)
- Besluit boete ZW/WAO werkgevers (vervallen)
- Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen (vervallen)
- Besluit eigen risico dragen ZW (vervallen)
- Besluit herziening en intrekking uitkeringen (vervallen)
- Besluit incasso boeten en onverschuldigde betalingen werkgevers (vervallen)
- Besluit kostenvergoedingen arbeidsongeschiktheidswetten (vervallen)
- Besluit ongeschiktheid bij of kort na aanvang verzekering Ziektewet (vervallen)
- Besluit toepassing Ziektewet ten aanzien van partieel leerplichtige werknemers (vervallen)
- Besluit waarschuwing (vervallen)
- Besluit ziekengelduitkering bij bijzondere werktijdregeling (vervallen)
- Controlevoorschriften Ziektewet 2001 (vervallen)
- Controlevoorschriften Ziektewet 2004 (vervallen)
- Faseringsbesluit overheidswerknemers onder de Ziektewet en de Werkloosheidswet (vervallen)
- Maatregelenbesluit Tica (vervallen)
- Maatregelenbesluit UWV (vervallen)
- Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling bij nawerking verzekeringen (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling verplichte verzekeringen 2000 (vervallen)
- Regeling aanwijzing uitvoeringsinstelling vrijwillige verzekeringen (vervallen)
- Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (vervallen)
- Regeling betaling, terugvordering en tenuitvoerlegging van boeten en onverschuldigde betalingen (vervallen)
- Regeling ontheffing garantieplicht ZW (vervallen)
- Regeling samenloop ziekengeld met AAW- en WAO-uitkering (vervallen)
- Regeling schorsing, opschorting, herziening en intrekking uitkeringen (vervallen)
- Regeling vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen (vaststellen)
- Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten (vervallen)
- Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2006 (vervallen)
- Ziekengeldreglement 1997 (vervallen)

Relevante overige regelgeving:
- Beleidsregels Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV
- Beleidsregels Protocol Scholing 2012 (vervallen)
- Beleidsregels Protocol Scholing 2014
- Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens
- Besluit minimumeisen reïntegratieplan 1997
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2003 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2004 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2005 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2006 (vervallen)
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2008
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2010
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2011
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013
- Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014
- Besluit premie vrijwillige verzekering 2002 (vervallen)
- Besluit schadebeleid
- Besluit vaststelling wachtgeldpremies eigenrisicodragers Ziektewet 2003 (vervallen)
- Besluit verzekeringsplicht zeevarenden
- Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
- Ontslagbesluit
- Regeling inzage- en correctierecht UWV
- Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
- Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014
- Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet
- Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering (vervallen)
- Wet arbeid en zorg
- Wet beperking export uitkeringen
- Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
- Wet eigen risico dragen Ziektewet (vervallen)
- Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
- Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume
- Wet terugdringing ziekteverzuim
- Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
- Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003

 

 

Inhoudsopgave ZW

Eerste afdeling Algemene bepalingen artt. 1 - 18
§ 1x Algemeen artt. 1 - 2b
§ 2x De werknemer artt. 3 - 8c
§ 3x De werkgever artt. 9 - 13
§ 4x Het loon artt. 14 - 18
Tweede afdeling Van de verzekering van uitkering van ziekengeld artt. 19 - 72a
Hoofdstuk Ix Van de verzekerden artt. 20 - 28
Hoofdstuk IIx Van het ziekengeld artt. 29 - 52d
Hoofdstuk IIax Reïntegratie-instrumenten art. 52e - 52f
Hoofdstuk IIIx Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen artt. 53 - 62
Hoofdstuk IIIax Eigen risico dragen door de werkgever artt. 63 - 63e
Hoofdstuk IVx De vrijwillige verzekering artt. 64 - 72
Derde afdeling Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en het beroep in cassatie artt. 72a - 75c
§ 1x Algemeen artt. 72a - 74
§ 2x Medische beschikkingen artt. 75 - 75i
§ 3x Geschillen van geneeskundige aard artt. 75j - 75l
§ 4x Beroep in cassatie art. 75m
Vierde afdeling Aanspraak op bezoldiging en reïntegratieverplichtingen overheidspersoneel artt. 76 - 76e
Vijfde afdeling Straf-, overgangs- en slotbepalingen artt. 77 - 91
Hoofdstuk Ix Strafbepalingen artt. 77 - 84
Hoofdstuk IIx Overgangs- en slotbepalingen artt. 85 - 101
xxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxr

Geschiedenis:
Staatsblad 1995, 200Staatsblad 1995, 250Staatsblad 1995, 560 Staatsblad 1995, 598Staatsblad 1995, 690Staatsblad 1995, 691 Staatsblad 1995, 696Staatsblad 1996, 134Staatsblad 1996, 248 Staatsblad 1996, 478Staatsblad 1996, 562Staatsblad 1997, 96Staatsblad 1997, 178Staatsblad 1997, 465 Staatsblad 1997, 660Staatsblad 1997, 768Staatsblad 1997, 773 Staatsblad 1997, 789Staatsblad 1997, 794Staatsblad 1998, 203Staatsblad 1998, 278Staatsblad 1998, 290Staatsblad 1998, 267Staatsblad 1998, 412Staatsblad 1998, 741Staatsblad 1998, 742Staatsblad 1999, 22Staatsblad 1999, 184Staatsblad 1999, 185Staatsblad 1999, 250Staatsblad 1999, 564Staatsblad 1999, 594Staatsblad 1999, 595Staatsblad 2000, 40 Staatsblad 2000, 496Staatsblad 2000, 561Staatsblad 2000, 627Staatsblad 2001, 481Staatsblad 2001, 568Staatsblad 2001, 625Staatsblad 2001, 628 Staatsblad 2001, 692Staatsblad 2001, 695Staatsblad 2002, 330Staatsblad 2002, 584Staatsblad 2003, 238 Staatsblad 2003, 239Staatsblad 2003, 376Staatsblad 2003, 524 Staatsblad 2003, 544Staatsblad 2003, 555Staatsblad 2004, 306 Staatsblad 2004, 311Staatsblad 2004, 493Staatsblad 2005, 37Staatsblad 2004, 700Staatsblad 2004, 717 Staatsblad 2004, 720;  Staatsblad 2004, 731 Staatsblad 2005, 65Staatsblad 2005, 202Staatsblad 2005, 525Staatsblad 2005, 530 Staatsblad 2005, 573Staatsblad 2005, 683Staatsblad 2005, 710Staatsblad 2005, 708 Staatsblad 2005, 718Staatsblad 2006, 303Staatsblad 2006, 673 Staatsblad 2006, 703Staatsblad 2006, 682Staatsblad 2007, 305Staatsblad 2007, 551 Staatsblad 2007, 553Staatsblad 2007, 555Staatsblad 2008, 192 Staatsblad 2008, 199Staatsblad 2008, 414Staatsblad 2008, 510 Staatsblad 2008, 600Staatsblad 2009, 108Staatsblad 2009, 384Staatsblad 2009, 152Staatsblad 2009, 265Staatsblad 2009, 390 Staatsblad 2009, 282Staatsblad 2009, 287Staatsblad 2009, 318 Staatsblad 2009, 542Staatsblad 2009, 580Staatsblad 2009, 589 Staatsblad 2009, 596Staatsblad 2010, 72Staatsblad 2010, 146 Staatsblad 2010, 350Staatsblad 2010, 840Staatsblad 2010, 830Staatsblad 2010, 383Staatsblad 2010, 867Staatsblad 2011, 9Staatsblad 2011, 288Staatsblad 2011, 299Staatsblad 2011, 618Staatsblad 2012, 2Staatsblad 2011, 645Staatsblad 2011, 650Staatsblad 2011, 670Staatsblad 2012, 361Staatsblad 2012, 657Staatsblad 2012, 462Staatsblad 2012, 464Staatsblad 2012, 675Staatsblad 2012, 682Staatsblad 2013, 76Staatsblad 2013, 226 Staatsblad 2013, 236Staatsblad 2013, 316Staatsblad 2013, 405Staatsblad 2013, 578Staatsblad 2014, 216Staatsblad 2014, 238Staatsblad 2014, 269Staatsblad 2014, 270Staatsblad 2014, 280.

 

 

WET van 5 juni 1913, Stb. 1913, 204, tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering (Ziektewet). Laatste tekstplaatsing: Stb. 1999, 22. Inwerkingtreding: 1 augustus 1929 (Stb. 1929, 375).

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is aan arbeiders een geldelijke uitkeering bij ziekte te verzekeren, en bepalingen te maken omtrent de voorziening tegen ziekte van arbeiders;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

EERSTE  AFDELING

Algemene bepalingen

 

§ 1.  Algemeen

 

Art. 1. [Begripsbepalingen]  [GeschiedenisOvWMvTversie 25 april 1963 Stb. 1996, 134Stb. 1997, 96Stb. 1997, 660Stb. 1997, 789 Stb. 1998, 203Stb. 1998, 412Stb. 1998, 742versie 1 januari 1999Stb. 1999, 595Stb. 2000, 496Stb. 2001, 625 Stb. 2002, 584Stb. 2004, 306Stb. 2005, 37Stb. 2004, 700Stb. 2005, 710Stb. 2009, 596Stb. 2010, 838Stb. 2011, 9Stb. 2012, 464 Stb. 2013, 236]
-1. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
b. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;
d. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;
e. onbetaald verlof: een tussen werkgever en werknemer voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd overeengekomen verlof waarin de werknemer geen arbeid jegens de werkgever verricht;
f. rechtens zijn vrijheid is ontnomen: rechtens zijn vrijheid is ontnomen, behoudens de gevallen, bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;
g. justitiële inrichting: een penitentiaire inrichting, een inrichting voor verpleging van terbeschikkinggestelden of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;
h. eigenrisicodrager: de werkgever aan wie de toestemming is verleend, bedoeld in artikel 40, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
i. overheidswerkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen;
j. vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel: een bij onherroepelijk geworden vonnis opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, behoudens de gevallen, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;
k. continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;
l. minimumloon: het minimumloon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of, indien het een persoon jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon, bedoeld in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van die wet.
-2. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt gelijkgesteld met:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. echtgenoten: geregistreerde partners;
c. gehuwd: als partner geregistreerd.
-3. Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt:
a. als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het betreft een bloedverwant in de eerste graad;
b. als ongehuwd mede aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.
-4. Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.
-5. Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a. zij met elkaar gehuwd zijn geweest of eerder voor de toepassing van deze wet daarmee gelijk zijn gesteld;
b. uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de één door de ander;
c. zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract; of
d. zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het vierde lid.
-6. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vijfde lid, onderdeel d. [Bargh98]
-7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het blijk geven zorg te dragen voor een ander, zoals bedoeld in het vierde lid.
-8. Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, wordt mede verstaan een meerderjarig aangehuwd kind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde meerderjarige.
-9. Onder voormalig pleegkind als bedoeld in het achtste lid wordt verstaan een pleegkind waarvoor de ongehuwde meerderjarige een pleegvergoeding ontving of ontvangt op grond van de Wet op de jeugdzorg of kinderbijslag ontving op grond van de Algemene Kinderbijslagwet.

 

Art. 1a. Vervallen[GeschiedenisOvWMvTversie 25 april 1963]

 

Art. 1b. Vervallen[GeschiedenisOvWMvTversie 25 april 1963]

 

Art. 2. [Woonplaats, vestigingsplaats]  [GeschiedenisOvWMvTversie 25 april 1963versie 1 januari 1999Stb. 2005, 710]
-1. Waar iemand woont en waar een lichaam gevestigd is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
-2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen die binnen Nederland hun thuishaven hebben, beschouwd als deel van Nederland.

 

Art. 2a. Vervallen[Geschiedenisversie 1 januari 1999Stb. 2002, 584]

 

Art. 2b. Vervallen[GeschiedenisStb. 1996, 134 Stb. 1997, 96Stb. 1997, 789versie 1 januari 1999Stb. 1999, 564Stb. 2000, 627 + bis]

 

 

§ 2.  De werknemer

 

Art. 3. [Begrip werknemer] [Bbtv]  [GeschiedenisOvWMvTversie 25 april 1963 Stb. 1998, 203versie 1 januari 1999Stb. 2000, 496 + bis Stb. 2010, 350Stb. 2011, 9Stb. 2012, 361]
-1. Werknemer is de natuurlijke persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt en die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat.
-2. Wie zijn dienstbetrekking buiten Nederland en het continentaal plat vervult, wordt niet als werknemer beschouwd, tenzij hij in Nederland woont en zijn werkgever eveneens in Nederland woont of gevestigd is. Voor zover een werkgever:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.