Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Ziektewet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

BESLUIT  EIGEN  RISICO  DRAGEN  ZW

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 4, onderdeel H en L, IWfsv)

 
 

17 maart 2003, Stcrt. 2003, 68
Inwerkingtreding: 9 april 2003
(T.a.v. artt. 63 en 63e ZW)

 

 

 

 
    
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 63 en 63e van de Ziektewet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij de uitvoering van de regeling inzake eigen risico dragen in de Ziektewet de regels opgenomen in de bijlagen bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2003.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit eigen risico dragen ZW.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 17 maart 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[17 maart 2003]

 

     De wettelijke regeling inzake het eigen risico dragen Ziektewet (ZW), zoals geïntroduceerd in de Wet eigen risico dragen Ziektewet, geeft het UWV in artikel 63a, zevende lid, ZW opdracht tot het stellen van nadere regels met betrekking tot dat artikel onder goedkeuring van Onze Minister.
     In de overige artikelen, genoemd in de aanhef, is geen opdracht of bevoegdheid tot het stellen van nadere regels gegeven. Deze artikelen zijn ter zake voldoende duidelijk. Ten aanzien van een aantal onderdelen ervan is er evenwel behoefte aan duidelijkheid over de wijze waarop het UWV met de regeling omgaat.
     In bijlage 1 worden regels gegeven over de wijze waarop het UWV omgaat met de aanvraag en de (be)eindiging van het eigen risico dragen, en met de garantie. In bijlage 2 is de tekst van de modelgarantieverklaring opgenomen.
     In een afzonderlijk besluit worden nadere regels met betrekking tot artikel 63a ZW gesteld.

 

Amsterdam, 17 maart 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

BIJLAGE  1

 

Aanvraag

     Bepalend voor de vraag of de aanvraag om toestemming tot eigen risico dragen tijdig is ingediend, is de dag van ontvangst van de aanvraag door het UWV. Een per post ontvangen aanvraag is ook tijdig mits dertien weken vóór 1 januari respectievelijk 1 juli van enig jaar ter post bezorgd en binnen één week ontvangen. Een aanvraag per fax wordt als schriftelijke aanvraag beschouwd.
     Indien bij een aanvraag geen garantie is overgelegd, wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld een garantie over te leggen binnen een termijn eindigend acht weken vóór 1 januari respectievelijk 1 juli van enig jaar. Indien de werkgever niet vóór de afloop van de gestelde termijn de garantie overlegt, hoeft het UWV de aanvraag niet te behandelen als een aanvraag die dertien weken vóór de beoogde datum is ingediend.
     Op een aanvraag van een startende werkgever die voldoet aan alle voorwaarden wordt toestemming verleend tot eigen risico dragen indien de aanvraag is ingediend uiterlijk op het moment waarop hij na zijn aanmelding als werkgever, door het UWV wordt ingeschreven als werkgever. Als een startende werkgever een aanvraag tot eigenrisicodragerschap indient binnen drie jaar nadat zijn eigenrisicodragerschap is geëindigd, bijvoorbeeld doordat hij geen personeel meer in dienst had, kan toestemming worden verleend. Deze toestemming wordt echter niet verleend indien beoogd wordt de wettelijk geregelde termijn te omzeilen binnen welke een werkgever niet opnieuw eigenrisicodrager kan worden.


Tekst garantie

     Indien een werkgever een garantie van een kredietinstelling of een verzekeraar overlegt overeenkomstig het in bijlage 2 weergegeven model, wordt de toestemming verleend indien hij ook aan de overige voorwaarden voldoet.


Einde van het eigen risico dragen

     Ter zake van de tijdigheid van de aanvraag tot beëindiging is hetgeen vermeld staat omtrent de aanvraag tot toestemming van overeenkomstige toepassing.
     Indien het eigen risico dragen eindigt als gevolg van eindiging van het werkgeverschap van de eigenrisicodrager, neemt het UWV de betaling over en verhaalt hij deze op de garant indien de voormalige eigenrisicodrager ophoudt te betalen.
     Zodra het UWV op de hoogte is van het feit dat de noodregeling over een garant is uitgesproken of dat de garant niet langer voldoet aan de voorwaarden voor kredietinstelling of verzekeraar, wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld binnen vier weken een nieuwe garantie te laten stellen door een bevoegde kredietinstelling of verzekeraar. Indien de werkgever zorgt voor een nieuwe garantie binnen de gestelde termijn, wordt de toestemming niet beëindigd.
     Zodra de eigenrisicodrager zich niet langer laat bijstaan door een arbodienst, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij het UWV. Daarbij dient de eigenrisicodrager aan te geven:
• of hij voornemens is een nieuw arbocontract af te sluiten;
• of hij in onderhandeling is met een arbodienst inzake een nieuw arbocontract;
• of er binnen vier weken na het einde van het voorgaande arbocontract een nieuw arbocontract zal zijn afgesloten. Indien de eigenrisicodrager aangeeft niet voornemens te zijn een nieuw arbocontract af te sluiten, beëindigt het UWV het eigenrisicodragerschap met onmiddellijke ingang.
     Indien de eigenrisicodrager aangeeft niet in onderhandeling te zijn met een arbodienst en/of indien hij aangeeft dat het nieuwe arbocontract niet binnen vier weken na het einde van het voorgaande arbocontract zal zijn afgesloten, kan het UWV besluiten het eigenrisicodragerschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

 

 

BIJLAGE  2

Garantie

 

De ondergetekende, ........,
gevestigd te ........,
hierna te noemen "de Verzekeraar" ¹,
in aanmerking nemende:

     dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, hierna te noemen "het UWV", aan ........, hierna te noemen "de Werkgever", toestemming verleent als bedoeld in artikel 63, eerste lid van de Ziektewet, hierna te noemen de ZW, om het risico van betaling van de ziekengelduitkeringen op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b en c, ZW met ingang van ........ zelf te dragen indien de Werkgever een schriftelijke garantie overlegt als bedoeld in artikel 63, eerste lid, ZW;
     dat de Werkgever jegens zijn werknemers en het UWV verplichtingen heeft die voortvloeien uit het zelf dragen van het genoemde risico;
     dat de Werkgever gehouden is zekerheid te stellen voor de juiste, volledige en tijdige nakoming van deze verplichtingen;
     dat de Verzekeraar bereid is deze zekerheid te stellen in de vorm van deze garantie;
     dat de Verzekeraar een verzekeraar is als bedoeld in artikel 63, vijfde lid, ZW;
     verplicht zich hierbij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 63, zesde en zevende lid, ZW, ten behoeve van het UWV tot nakoming van de bovengenoemde verplichtingen van de Werkgever en verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek van het UWV, waarin deze verklaart dat de Werkgever, dan wel diens rechtsopvolger onder algemene titel of de verkrijgende werkgever als bedoeld in artikel 63b, derde lid, van de ZW, in verzuim is met de nakoming van genoemde verplichtingen, aan het UWV te zullen voldoen hetgeen het UWV volgens zijn schriftelijke opgaven ingevolge het bepaalde in de ZW van de Werkgever dan wel de Verzekeraar te vorderen heeft.

     Deze verplichting van de Verzekeraar geldt tot een maximumbedrag van €|........ voor het kalenderjaar ........². De hoogte van dit bedrag zal jaarlijks vóór het begin van een nieuw kalenderjaar opnieuw worden vastgesteld.³

     Deze garantie strekt zich niet uit tot ziekengelduitkeringen ter zake van ziekte die is ontstaan door een omstandigheid als bedoeld in artikel 64, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 of door een kernongeval als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen, en de boete, bedoeld in artikel 63, negende lid, ZW.

     De Verzekeraar heeft het recht deze garantie te allen tijde te beëindigen door schriftelijke opzegging bij het UWV. Deze garantie verliest haar geldigheid met ingang van de dag van ontvangst van het aangetekend schrijven van de Verzekeraar waarin hij de garantie opzegt. De opzegging laat onverlet dat de garantie zich uitstrekt tot de verplichtingen voortvloeiende uit het risico dat de Werkgever, dan wel diens rechtsopvolger onder algemene titel of de verkrijgende werkgever als bedoeld in artikel 63b, derde lid, ZW, blijft dragen ter zake van de ziekengelduitkering die is of wordt toegekend aan de werknemer die in dienstbetrekking stond van de Werkgever op de eerste dag van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid indien deze is gelegen vóór de dag van ontvangst van de melding van de opzegging van deze garantie.

.......... (naam verzekeraar)
.......... (plaats en datum)


1. Indien de garantie wordt versterkt door een kredietinstelling, wordt in plaats van "Verzekeraar" respectievelijk "verzekeraar" telkens gelezen "Kredietinstelling" respectievelijk "kredietinstelling" en in plaats van de zinsnede "dat de Verzekeraar een verzekeraar is als bedoeld in artikel 63, vijfde lid, ZW" wordt gelezen: dat de Kredietinstelling een kredietinstelling is als bedoeld in artikel 63, vierde lid, ZW.
2. Invullen: het eerste kalenderjaar waarin de Werkgever eigenrisicodrager wenst te worden.
3. Het maximale garantiebedrag dient te worden berekend, zoals is beschreven in artikel 63e ZW.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ziektewet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x