Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Ziektewet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  WERKZAAMHEDEN,  ADMINISTRATIEVE  VOORSCHRIFTEN  EN  KOSTEN  EIGEN  RISICO  DRAGEN  ZW
 
 

7 april 2003, Stcrt. 2003, 80
Inwerkingtreding: 27 april 2003
(T.a.v. art. 63a:8 ZW)

 

 

 

 
    
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 63a, zevende lid, van de Ziektewet;

     Besluit:

1. Gelet op de eerste alinea van de toelichting bij de Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigen risico dragen ZW dient volgens de redactie onderhavig Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigen risico dragen ZW met ingang van 1 januari 2010 te worden ingetrokken.

 

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. ZW: de Ziektewet;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
c. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen.

 

Art. 2. Toetsing voorstellen voor beslissingen
-1. De eigenrisicodrager legt een voorstel voor een beslissing aan het UWV voor.
-2. De eigenrisicodrager bereidt de beslissing op zorgvuldige wijze voor, waarbij het voorstel wordt gedragen door de onderliggende feiten.
-3. De eigenrisicodrager doet zijn voorstel voor een beslissing op een door het UWV daartoe beschikbaar gesteld formulier en stuurt zo spoedig mogelijk nadat hij redelijkerwijze had kunnen weten dat het UWV een beslissing moet nemen en via een beschikking bekend moet maken, dit formulier aan het UWV.
-4. Met het in het eerste lid bedoelde voorstel voor een beslissing worden alle op de zaak betrekking hebbende stukken meegezonden.
-5. Het UWV verzekert zich ervan dat de voorbereiding van de beslissing door de eigenrisicodrager op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden en dat het voorstel wordt gedragen door de onderliggende feiten.
-6. Indien de eigenrisicodrager het voorstel naar het oordeel van het UWV niet of niet voldoende zorgvuldig heeft voorbereid, wordt de eigenrisicodrager in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen binnen een hem door het UWV gestelde termijn.
-7. Indien de eigenrisicodrager binnen de gestelde termijn het verzuim niet of niet voldoende heeft hersteld, verricht het UWV de werkzaamheden als bedoeld in artikel 63a, eerste lid, van de ZW, of onderdelen daarvan.
-8. Het UWV maakt de beschikking zo spoedig mogelijk bekend.

 

Art. 3. Inrichting ziekteverzuimadministratie van eigenrisicodrager; controle op de uitvoering ZW door de eigenrisicodrager
-1. De eigenrisicodrager richt zijn ziekteverzuimadministratie als volgt in:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ziektewet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x