Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Ziektewet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

CONTROLEVOORSCHRIFTEN  ZIEKTEWET  2010
 
 

15 juni 2010, Stcrt. 2010, 11383
Inwerkingtreding: 22 juli 2010
(T.a.v. art. 39:2 ZW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 39, tweede lid, van de Ziektewet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. verzekerde: degene die op grond van de Ziektewet verzekerd is en ten aanzien van wie het UWV een aangifte of melding heeft ontvangen dat hij ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid als gevolg van ziekte als bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet;
b. verzekeringsarts: een arts, werkzaam voor het UWV, die ingeschreven staat in het specialistenregister van de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie of in opleiding daarvoor is;
c. telefonische controle: een telefoongesprek tussen de verzekerde en een daartoe aangewezen medewerker van het UWV, gevoerd nadat het UWV de ziekmelding of aangifte van ziekte heeft ontvangen.

 

Art. 2. Adreswijziging doorgeven
-1. De verzekerde meldt elke wijziging in zijn woon- of verblijfsadres onverwijld aan het UWV.
-2. Wijzigt de verzekerde zijn woon- of verblijfsadres in Nederland naar een adres buiten Nederland, dan meldt hij deze wijziging uiterlijk twee weken tevoren aan het UWV, tenzij dit niet in redelijkheid van hem kan worden gevergd. In het laatste geval doet hij deze melding zo spoedig mogelijk.

 

Art. 3. Telefonische controle
-1. De verzekerde beantwoordt de vragen die

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ziektewet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x