Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Ziektewet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELS  VRIJWILLIGE  ZIEKENGELDVERZEKERING  2007
 
 

29 maart 2007, Stcrt. 2007, 97
Inwerkingtreding: 25 mei 2007
(T.a.v. artt. 71 ZW en 73:2 Wfsv)

 

 

 

 
29 maart 2007

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 71 van de Ziektewet en artikel 73, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  I

Begripsomschrijvingen

 

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Ziektewet;
b. vrijwillige verzekering: de vrijwillige verzekering op grond van hoofdstuk IV van de wet;
c. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

1. Volgens de redactie dient "hoofdstuk IV" te worden vervangen door: hoofdstuk IV van de tweede afdeling.

 

 

HOOFDSTUK  II

Aanmelding

 

Art. 2.
Een verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering geschiedt met gebruikmaking van een door het UWV ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 

Art. 3.
-1. De persoon, bedoeld in artikel 64, eerste lid, onderdeel b, van de wet, legt bij de aanmelding voor de vrijwillige verzekering bij het UWV een verklaring over waaruit ten genoegen van het UWV blijkt wie de werkgever van betrokkene in het buitenland was, naar welk loon betrokkene in het buitenland verplicht verzekerd was en wanneer de verzekering van betrokkene daar eindigde.
-2. Bij de aanmelding voor de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdeel b en c, van de wet, wordt een verklaring overgelegd waaruit ten genoegen van het UWV blijkt welke nationaliteit betrokkene bezit, welke werkzaamheden hij verricht en door welke organisatie hij wordt uitgezonden.

 

Art. 4.
De termijn van vier weken, genoemd in artikel 66, eerste en tweede lid, van de wet, wordt gerekend aan te vangen voor degene die binnen de daarvoor vastgestelde termijn een aanvraag om uitkering krachtens de Werkloosheidswet heeft gedaan en op wiens aanvraag afwijzend is beslist, met ingang van de dag na die waarop hij redelijkerwijze van de desbetreffende beslissing heeft kunnen kennisnemen.

 

 

HOOFDSTUK  III

Aanvang en einde vrijwillige verzekering

 

Art. 5.
Het UWV geeft van de op de aanvraag genomen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ziektewet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x