Geschiedenis van dit reglement:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-04-2017   Intrekking Stcrt. 2017, 16428 Stcrt. 2017, 16428
02-01-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2004, 254 Stcrt. 2004, 254

 

 

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 54 van de Ziektewet en artikel 3:16 van de Wet arbeid en zorg;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Inleidende bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. werkgever: de werkgever in de zin van de Ziektewet en de werkgever in de zin van artikel 3:6 van de Wet arbeid en zorg;
c. verzekerde: de werknemer in de zin van de Ziektewet en de werknemer en de gelijkgestelde in de zin van artikel 3:6 van de Wet arbeid en zorg;
d. Wazo-uitkering: uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, adoptie of pleegzorg, als bedoeld in de artikelen 3:7, 3:8 en 3:9 van de Wet arbeid en zorg;
e. ongeschiktheid: de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als gevolg van ziekte, bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet.

 

 

HOOFDSTUK  2

De uitbetaling van ziekengeld en Wazo-uitkering

 

Art. 2. De uitbetaling
-1. Het UWV betaalt het ziekengeld en de Wazo-uitkering aan de verzekerde. Indien de werkgever van de verzekerde eigenrisicodrager is in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, betaalt het UWV het ziekengeld aan de werkgever.
-2. Indien dit door het UWV met de werkgever is overeengekomen, betaalt het UWV het ziekengeld en de Wazo-uitkering aan de werkgever van de verzekerde ter doorbetaling aan de verzekerde. Verzet de verzekerde zich tegen deze betalingswijze, dan wordt het ziekengeld en de Wazo-uitkering uitbetaald aan de verzekerde.

 

Art. 3. Terugbetaling door de werkgever
-1. Ingeval over een tijdvak ziekengeld of Wazo-uitkering aan de werkgever is betaald en, nadat is vastgesteld dat de werkgever het ziekengeld of de Wazo-uitkering niet aan de verzekerde betaalt, over hetzelfde tijdvak ziekengeld of Wazo-uitkering aan de verzekerde wordt betaald, geldt de betaling aan de werkgever als onverschuldigd.
-2. De werkgever betaalt het aan hem onverschuldigd betaalde bedrag terug binnen een door het UWV te stellen termijn. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin kan het UWV het onverschuldigd betaalde bedrag verrekenen met door hem aan de werkgever verschuldigde bedragen.

 

 

HOOFDSTUK  3

Verplichtingen van de werkgever

 

Art. 4. Melding van ongeschiktheid van de verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld en van het feit dat de verzekerde een aanvraag doet voor Wazo-uitkering
-1. De werkgever meldt de ongeschiktheid van de verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld onder opgave van de eerste werkdag waarop de verzekerde ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid door middel van een door het UWV verstrekt en door of namens de werkgever volledig ingevuld en ondertekend formulier. De op het formulier te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door het UWV gegeven aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.
-2. De werkgever stuurt de aanvraag van Wazo-uitkering van de verzekerde onder opgave van de dag waarop die uitkering moet ingaan aan het UWV door middel van een door het UWV verstrekt en door of namens de werkgever volledig ingevuld en mede ondertekend formulier. De op het formulier te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door het UWV gegeven aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.
-3. Indien de verzekerde aansluitend aan de Wazo-uitkering ongeschikt of nog ongeschikt is als gevolg van de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap, meldt de werkgever dit op de wijze, bedoeld in het eerste lid.
-4. De werkgever verstrekt bij of na de melding de door het UWV verlangde gegevens.

 

Art. 5. Melding van gedeeltelijke werkhervatting
-1. De werkgever meldt aan het UWV door middel van een door het UWV verstrekt en door of namens de werkgever volledig ingevuld en ondertekend formulier mede namens de verzekerde de gedeeltelijke werkhervatting van een verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld. De op het formulier te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door het UWV gegeven aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.
-2. De melding vindt uiterlijk plaats op de dag volgend op die van de hervatting.
-3. De werkgever verstrekt bij of na de melding de door het UWV verlangde gegevens.

 

Art. 6. Aangifte van ongeschiktheid van werknemer met recht op loon zonder aanspraak op uitbetaling van ziekengeld
De werkgever doet bij het UWV aangifte van ongeschiktheid van de werknemer die bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid recht heeft op loon terwijl geen aanspraak bestaat op uitbetaling van ziekengeld, door middel van een door het UWV verstrekt formulier. De op het formulier te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door het UWV gegeven aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.

 

Art. 7. Hersteldmelding
De werkgever doet de hersteldmelding van zijn werknemer door middel van een door het UWV verstrekt en door of namens de werkgever volledig ingevuld en ondertekend formulier. De op het formulier te verstrekken gegevens kunnen overeenkomstig daartoe door het UWV gegeven aanwijzingen worden verstrekt met behulp van geautomatiseerd te verwerken gegevensdragers.

 

 

HOOFDSTUK  4

Verplichtingen van de verzekerde

 

Art. 8. Meldingen door verzekerden zonder werkgever
-1. De verzekerde die geen werkgever heeft, meldt zijn ongeschiktheid aan het UWV. Desgevraagd verstrekt hij op een door het UWV verstrekt formulier de door het UWV verlangde gegevens.
-2. Ingeval de verzekerde die geen werkgever heeft, na een melding van ongeschiktheid, geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, meldt hij de eerste dag van die geschiktheid uiterlijk op de tweede dag van die geschiktheid aan het UWV.

 

Art. 9. Melding van inkomsten door verzekerde
-1. De verzekerde die aanspraak heeft op ziekengeld en die tevens loon, inkomsten uit arbeid anders dan in dienstbetrekking of ouderdomspensioen ontvangt, deelt dit schriftelijk mee aan het UWV. De vorige zin is niet van toepassing voor zover het loon betreft, ontvangen van de eigen werkgever van de verzekerde, waarover het UWV al op grond van artikel 5 is ingelicht.
-2. De mededeling bevat een opgave van het bedrag van het loon, de inkomsten of het ouderdomspensioen alsmede de dagen waarop dat loon, die inkomsten of dat pensioen betrekking heeft.

 

 

HOOFDSTUK  5

Slotbepalingen

 

Art. 10. Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit ziekengeldreglement niet voorziet, beslist de Raad van bestuur.

 

Art. 11. Intrekking
Het Ziekengeldreglement 1997 wordt ingetrokken.

 

Art. 12. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 

Art. 13. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Ziekengeldreglement 2004.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 6 december 2004.
J.M. Linthorst,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[6 december 2004]

 

Algemeen

 

     Op grond van artikel 54 van de Ziektewet stelt het UWV een ziekengeldreglement vast. Met dit ziekengeldreglement wordt een regeling van het (berichten)verkeer tussen enerzijds de werkgever en de verzekerde en anderzijds het UWV beoogd.
     Het Ziekengeldreglement 1997 van 18 juni 1997 van het toenmalige Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv), gepubliceerd in de Staatscourant van 1997, nr. 137, en gewijzigd bij Besluit van 12 maart 1998, Stcrt. 1998, 58, wordt aangepast aan de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, die op 1 januari 2002 in werking is getreden. Dit betekent dat de vermeldingen van het Lisv en van de voormalige uitvoeringsinstellingen moeten worden vervangen door vermeldingen van het UWV.
     Daarnaast is op 1 december 2001 de Wet arbeid en zorg in werking getreden, als gevolg waarvan onder andere werknemers en gelijkgestelden op grond van de artikelen 3:6 tot en met 3:16 van die wet aanspraak hebben op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, adoptie en pleegzorg. Artikel 3:16, eerste lid, onderdeel h, van de Wet arbeid en zorg verklaart onder andere [... ., red.] Dit ziekengeldreglement regelt tevens het berichtenverkeer tussen enerzijds de werkgever en de verzekerde en anderzijds het UWV met betrekking tot deze uitkeringen.
     Het derde lid van artikel 9 [van het Ziekengeldreglement 1997, red.], dat handelde over stille verpanding door de verzekerde aan het UWV van zijn loonvordering op de werkgever, is geschrapt omdat het in strijd is met artikel 47a, tweede lid, van de Ziektewet.
     Als gevolg van het vervallen van artikel 39a van de Ziektewet kan artikel 11 van het oude ziekengeldreglement vervallen.
     Tot slot zijn enkele redactionele of technische wijzigingen aangebracht.

 

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

     Dit artikel bevat enkele definities.

 

Artikel 2. De uitbetaling

     Omdat de werknemer als verzekerde recht heeft op ziekengeld, wordt de regel vooropgesteld dat het UWV in principe het ziekengeld en de Wazo-uitkering aan de werknemer uitbetaalt. Hierop bestaat één wettelijke uitzondering: als de werkgever eigenrisicodrager is in de zin van de WAO, wordt het ziekengeld uitbetaald aan de werkgever (artikel 11a, eerste lid, van de Ziektewet).
     In veel gevallen wordt het ziekengeld echter, op grond van een overeenkomst met de werkgever, uitbetaald aan de werkgever, die het dient door te betalen aan de werknemer. Deze werkgeversbetalingen worden geregeld in het tweede lid. Het gaat bij deze werkgeversbetalingen om:
- ziekengeld verstrekt aan verzekerden van wie de arbeidsverhouding op grond van artikelen 4 of 5 van de Ziektewet als dienstbetrekking wordt beschouwd (artikel 29, tweede lid, onderdeel a, van de Ziektewet);
- ziekengeld verstrekt aan verzekerden die wegens orgaandonatie ongeschikt zijn tot het verrichten van hun arbeid (artikel 29, tweede lid, onderdeel e, van de Ziektewet);
- ziekengeld verstrekt aan verzekerden die voorafgaand aan hun zwangerschaps- en bevallingsverlof ongeschikt zijn tot het verrichten van hun arbeid, waarbij die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de zwangerschap (artikel 29a, eerste lid, van de Ziektewet);
- ziekengeld verstrekt aan verzekerden die na afloop van hun zwangerschaps- en bevallingsverlof aansluitend ongeschikt zijn tot het verrichten van hun arbeid, waarbij die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap (artikel 29a, vierde lid, van de Ziektewet);
- ziekengeld verstrekt aan verzekerden die onmiddellijk voorafgaande aan hun dienstbetrekking arbeidsgehandicapte waren en binnen vijf jaren daarna ongeschikt tot werken zijn geworden (artikel 29b van de Ziektewet); en
- Wazo-uitkering verstrekt aan verzekerden die in een arbeidsrelatie staan tot een werkgever.

 

Artikel 3. Terugbetaling door de werkgever

     Indien over dezelfde periode ziekengeld of Wazo-uitkering ten behoeve van dezelfde werknemer rechtstreeks is betaald aan de werknemer en aan de werkgever, wordt de betaling aan de werkgever als onverschuldigd aangemerkt en wordt het bedrag teruggevorderd of verrekend met bedragen die het UWV aan de werkgever verschuldigd is.

 

Artikel 4. Melding van ongeschiktheid van de verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld en van het feit dat de verzekerde een aanvraag doet van Wazo-uitkering

     In dit artikel wordt aangegeven dat het UWV naast een melding door middel van een formulier ook een andere wijze van melding met de werkgever kan overeenkomen. Hierbij kan gedacht worden aan aanlevering op diskette of elektronische melding. Het eerste lid heeft betrekking op de melding van ongeschiktheid tot werken, het tweede lid op de aanvraag van Wazo-uitkering. Het derde lid heeft betrekking op de aangifte van ongeschiktheid indien de verzekerde na afloop van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof nog ongeschikt is als gevolg van de zwangerschap of de bevalling.
     Op grond van het vierde lid kan het UWV verlangen dat de werkgever de eerste werkdag aangeeft waarop de werkgever wegens ziekte ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid. Met deze dag wordt bedoeld de dag, genoemd in artikel 29, derde lid, van de Ziektewet of in de op dat lid gebaseerde regels van het UWV (Regeling bepaling eerste werkdag, besluit van het Lisv van 23 augustus 2000, Stcrt. 2000, 170). Melding van de datum van uitdiensttreding kan naast de gegevens die behoren tot een eigenlijke ziekteaangifte worden verlangd omdat op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel c, van de Ziektewet na beëindiging van de dienstbetrekking ziekengeld moet worden uitgekeerd indien de dienstbetrekking binnen het tijdvak van 104 weken van ongeschiktheid tot werken eindigt. Ook kan het UWV gegevens omtrent het dienstverband verlangen, met het oog op de beoordeling of terecht aanspraak wordt gemaakt op ziekengeld.

 

Artikel 5. Melding van gedeeltelijke werkhervatting

     Op grond van artikel 31 van de Ziektewet is de verzekerde die gedurende de ongeschiktheid tot werken wegens ziekte loon of inkomsten uit arbeid anders dan in dienstbetrekking ontvangt en aanspraak maakt op ziekengeld, verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het UWV. Met deze bepaling in het ziekengeldreglement wordt beoogd de werkgever te verplichten schriftelijk mededeling te doen aan het UWV ingeval de werknemer gedeeltelijk hervat in arbeid in dienstbetrekking tot de werkgever. De werkgever moet namelijk beter dan de werknemer in staat worden geacht opgave te doen van het door de werknemer te ontvangen loon. Deze verplichting van de werkgever komt niet in de plaats van de in de Ziektewet neergelegde verplichting van de werknemer tot het melden van zijn inkomsten uit arbeid; aangenomen wordt dat de werkgever zijn mededeling mede namens de werknemer verricht. De werkgever is verplicht de opgave op grond van artikel 5 van dit reglement onverwijld na de hervatting door de werknemer te doen, waarbij hij gebruik dient te maken van een door het UWV ter beschikking gesteld formulier of elektronische gegevensdragers. Met de door de werkgever te verstrekken gegevens kan worden vastgesteld of, en zo ja, tot welk bedrag het ziekengeld tot uitbetaling kan komen. Daarnaast kunnen de gegevens aanleiding zijn tot een nadere beoordeling van de ongeschiktheid tot werken.

 

Artikel 6. Aangifte van ongeschiktheid van werknemer met recht op loon zonder aanspraak op uitbetaling van ziekengeld

     De werkgever doet aangifte van ongeschiktheid van een werknemer met recht op loondoorbetaling, terwijl geen recht op uitbetaling van ziekengeld bestaat, uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van de werknemer dertien weken heeft geduurd, aan het UWV (artikel 38, eerste lid, van de Ziektewet). Omdat er geen ziekengeld wordt toegekend, kan in het algemeen volstaan worden met vermelding van slechts enkele gegevens.

 

Artikel 7. Hersteldmelding

     Deze bepaling regelt de hersteldmelding door de werkgever van een verzekerde. Deze hersteldmelding dient plaats te hebben:
- met betrekking tot een verzekerde met aanspraak op ziekengeld: uiterlijk op de tweede dag nadat de verzekerde zich bij hem hersteld heeft gemeld (artikel 38a, vijfde lid, van de Ziektewet); en
- met betrekking tot een verzekerde die bij ziekte recht heeft op loondoorbetaling, zonder recht op uitbetaling van ziekengeld, uiterlijk op de achtentwintigste dag nadat de verzekerde zich bij hem hersteld heeft gemeld (artikel 38, derde lid, van de Ziektewet.

 

Artikel 8. Meldingen door verzekerden zonder werkgever

     In het eerste lid van dit artikel wordt geregeld op welke wijze de verzekerde die geen werkgever heeft zich ziek moet melden. De verplichting tot ziekmelding is geregeld in artikel 38a, eerste lid, van de Ziektewet.
     Het tweede lid van dit artikel regelt de hersteldmelding door de verzekerde die geen werkgever heeft. Deze verzekerde dient zich bij het UWV hersteld te melden, en wel uiterlijk op de tweede dag van zijn geschiktheid (artikel 38a, vierde lid, van de Ziektewet).

 

Artikel 9. Melding van inkomsten door verzekerde

     In artikel 31 van de Ziektewet is bepaald dat de verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld en tevens loon, inkomsten uit arbeid anders dan in dienstbetrekking of ouderdomspensioen ontvangt, verplicht is hiervan op door het UWV te bepalen wijze mededeling te doen. In dit artikel van het ziekengeldreglement is de wijze waarop de mededeling gedaan dient te worden geregeld, alsmede de inhoud van de mededeling.

 

Artikel 11. Intrekking

     Het besluit Ziekengeldreglement 1997 (Stcrt. 1997, 137; laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 12 maart 1998, Stcrt. 1998, 58) wordt door het UWV als rechtsopvolger van het Lisv ingetrokken.

 

Amsterdam, 6 december 2004.
J.M. Linthorst,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.